Journal of Literary Criticism and Rhetoric
تحلیل دو داستان «گنبد سبز» و «گنبد سرخ» نظامی گنجوی براساس نظریۀ «فرایند فردیت» یونگ
تحلیل دو داستان «گنبد سبز» و «گنبد سرخ» نظامی گنجوی براساس نظریۀ «فرایند فردیت» یونگ

لیلا هاشمیان؛ مریم رحمانی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 137-151

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61402

چکیده
  یکی از مباحث مهمی که با نظریه‌پردازی یونگ، ابتدا به عرصۀ روان‌شناسی و با سیر تدریجی، وارد دنیای نقد ادبی شد، تحلیل شخصیت‌‌های داستانی آثار ادبی براساس «فرایند فردیت» است. در چهارچوب این فرایند، ...  بیشتر