اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالرضا سیف

زبان و ادبیات فارسی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

seifut.ac.ir

سردبیر

محمود فضیلت

ربان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه تهران

mfazilatut.ac.ir

دبیر تخصصی

علی‌اصغر باباسالار

زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/babasalar/?lang=fa-ir
babasalarut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا ترکی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه تهران

mtorkiut.ac.ir
091......

کاووس حسن‌لی

ادبیات استاد دانشگاه شیراز

www.hasanli.ir
hasanliyahoo.com
61112504

باقر صدری‌نیا

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه تبریز

baghersadriyahoo.com
0914......

کورش صفوی

زبانشناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

safavi_kooroshyahoo.com
0912.......

شیرزاد طایفی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

sh_tayefiyahoo.com
0912.......

حبیب‌الله عباسی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه خوارزمی

habibabbasi45yahoo.com
0912.....

جان‌اله کریمی‌مطهر

زبان روسی استاد دانشگاه تهران

karimiut.ac.ir
2504-6111

تیمور مالمیر

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه تهران

timoormalmirgmail.com
0918.......

اختر مهدی

ادبیات استاد دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی

akhtar_mahdiyahoo.com
61112504

روح‌الله هادی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه تهران

rhadiut.ac.ir
09121.......