اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالرضا سیف

زبان و ادبیات فارسی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

seifut.ac.ir

سردبیر

محمود فضیلت

ربان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه تهران

mfazilatut.ac.ir

مدیر داخلی

محمدجواد عظیمی

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

m_j_azimiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

منوچهر اکبری

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/makbari/?lang=fa-ir
makbariut.ac.ir

محمدصادق بصیری

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه باهنر کرمان

uk.ac.ir/~basiri
basiriuk.ac.ir

کاووس حسن‌لی

ادبیات استاد دانشگاه شیراز

www.hasanli.ir
hasanliyahoo.com
61112504

حکیمه دبیران

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

dabirankhu.ac.ir

حمیرا زمرّدی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/zomorrodi/?lang=fa-ir
zomorrodiut.ac.ir

عبدالرضا سیف

زبان و ادبیات فارسی استادگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/seif/?lang=fa-ir
seifut.ac.ir

یحیی طالبیان

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

ytalebiangmail.com

محمدمنصور طباطبایی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mansoor/?lang=fa-ir
mansoorut.ac.ir

امید مجد

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/majdomid/?lang=fa-ir
majdomidut.ac.ir

فاطمه مدرسی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=62&Ln=fa
f.modarresiurmia.ac.ir

اختر مهدی

ادبیات استاد دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی

akhtar_mahdiyahoo.com
61112504

مدیر اجرایی

مریم مقدم

زبان و ادبیات فارسی - علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

jlcrut.ac.ir
02166973679

اعضای هیات تحریریه

محمود فضیلت

استاد دانشگاه تهران

mfazilatut.ac.ir