داوران

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
حسین ابویسانی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی
احمد احمدی استاد دانشگاه تهران
محمد احمدی دانشگاه تهران
محمد ایرانی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
نعمت الله ایران زاده برای مشاهده مقالات مرتبط با موضوع، روی نام موضوع کلیک کنید. دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
شمس الحاجیه اردلانی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
سید ابراهیم آرمن استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
شهرام آزادیان استادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه تهران
داود اسپرهم دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علّامۀ طباطبایی
خدابخش اسداللهی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
جواد اصغری دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
محمد افشین وفایی استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
علی افضلی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
حسین آقاحسینی دانشگاه اصفهان
عباس اقبالی دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه کاشان
منوچهر اکبری استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
مهرداد اکبری استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک
عبدالله آلبوغبیش استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی
عبدالعلی آل بویه لنگرودی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
صابر امامی دانشیار زبان و ابیات فارسی دانشگاه
علیرضا امامی استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
نصر الله امامی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیروس امیری استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان
عیسی امن خانی استادیار دانشگاه گلستان
ابوالحسن امین مقدسی دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب
ژاله آموزگار استاد گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
نرگس انصاری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی
اصغر باباسالار استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
محمدحسین بیات دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی
سید خلیل باستان دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی
بهادر باقری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی
نرگس باقری دانشیار گروه ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، ایران
زکریا بزدوده استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان
جواد بشری استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
محمود بشیری دانشیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد صادق بصیری استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
خلیل بیگ‌زاده دانشیار زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
سیداحمد پارسا دانشگاه کردستان
خانم دکتر پارسا پور زبان وادبیات فارسی
حسین پاینده استاد نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبائی
زرین تاج پرهیزکار استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد کرج
منصور پهلوان استاد گروه علوم قران و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
اسماعیل تاج بخش دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
جلیل تجلیل استاد بازنشسته دانشگاه تهران
محمدرضا ترکی استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
احمد تمیم داری استاد زبان و ادبیات فارسی
منصور ثروت استاد دانشگاه شهید بهشتی
نجم الدین جباری استادیار دانشگاه کردستان
رسول جعفریان دانشیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
محمود جعفری دهقی استاد گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
امیر چناری استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی
احسان چنگیزی استادیار زبان های باستانی دانشگاه علامه طباطبائی
زهرا حیاتی پژوهشکده زبان و ادبیات
علیرضا حاجیان نژاد دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
مهران حِجوانی استادیار گروه گرافیک و ارتباط تصویری دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
فاطمه حیدری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سعید حسامپور هیات علمی
سیدمحمد حسینی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مریم حسینی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا ( س )
فردین حسین پناهی هیات علمی دانشگاه کردستان
محمد حسن حسن زاده نیری استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر سید احمد حسینی کازرونی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
یاسر حمزوی استادیار ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
سید احمد خاتمی دانشگاه شهید بهشتی
فرامرز خجسته دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان
ابراهیم خدایار زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علیرضا خرمایی استادیار گروه زبان های خارجی دانشگاه شیراز
محمد ابراهیم خلیفه شوشتری دانشگاه شهید بهشتی
محمود خورسندی دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه سمنان
عباس یداللهی فارسانی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
ابراهیم دانش گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
آذر دانشگر استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی دانشور کیان استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران
فریده داودی مقدم دانشیار دانشگاه شاهد
سید موسی دیباج دانشیار گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
موسی دیباج استادیار گروه فلسفه دانشگاه تهران
حکیمه دبیران استاد دانشگاه خوارزمی
زهرا دری هیات علمی دانشگاه آزاد کرج
نجمه دری گروه ادبیات دانشگاه تربیت مدرس
علی درزی دانشیار دانشگاه تهران
محمود- درگاهی- استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان
محمد دزفولی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
کاظم دزفولیان استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
هادی دهقانی یزدلی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان.تهران
احمد ذاکری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محسن ذاکرالحسینی استادیار زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
حسن ذوالفقاری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
محسن ذوالفقاری عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
محمد راغب استاد دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نجمه رجایی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر رحیمی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان
ابراهیم رحیمی زنگنه استادیار زبان فارسی
ابوالفضل رضایی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
احمد رضایی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه قم
غلامعباس رضایی هفتادر دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران
عادل رفیعی استادیار زبان شناسی دانشگاه اصفهان
سمیه رمضان ماهی گروه گرافیک و تصویرسازی دانشکده هنر دانشگاه سوره، تهران، ایران
محمد رضا روزبه هیات علمی دانشگاه لرستان
طهمورث ساجدی صبا استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
ناصرقلی سارلی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی
صابره سیاوشی پژوهشگاه علوم انسانی
مریم سیدان عضو هیئت علمی دانشگاه شریف
عبدالرضا سیف استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
منظر سلطانی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی (دانشگاه تربیت معلم تهران)
علی سلیمی برای مشاهده مقالات مرتبط با موضوع، روی نام موضوع کلیک کنید. هیئت علمی- دانشگاه رازی
محمد شادروی‌منش استادیار دانشگاه خوارزمی (دانشگاه تربیت معلم تهران)
عبدالرسول شاکری عضو هیئت علمی پژوهشکده سمت
نصراله شاملی استاد دانشگاه اصفهان
کامران شاهمرادیان دکتری زبان و ادبیات فارسی
معصومه شبستری دانشیار زبان وادبیات عرب دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
قهرمان شیری زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بوعلی، همدان، ایران
بابک شریف دانشگاه اصفهان- دانشکدهٔ زبانهای خارجی-گروه زبان‌شناسی
مریم شریفی نسب استادیار پژوهشگاه علوم انسانی
حمید رضا شعیری دانشیار دانشگاه تربیت‌مدرس و عضو هیات علمی
سعید شفیعیون دانشگاه اصفهان
اسماعیل شفق عضو هیات علمی دانشگاه بو علی سینا
علی شهیدی عضو هیئت علمی گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران
باقر صدری نیا استاد دانشگاه تبریز
حامد صدقی استاد ادبیات عرب
محمدرضا صرفی استاد گروه ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
کورش صفوی استاد گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
شیرزاد طایفی برای مشاهده مقالات مرتبط با موضوع، روی نام موضوع کلیک کنید. دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران
یحیی طالبیان استاد دانشگاه علامه طباطبایی
حمید طاهری استادیار زبان و ادبیات فارسی
قدرت الله طاهری دانشگاه شهید بهشتی
محمود طاووسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
زهیر طیب دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
اسحاق طغیانی دانشگاه اصفهان گروه زبان و ادبیات فارسی
عدنان طهماسبی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
فرهاد طهماسبی دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
مریم عاملی رضایی پژوهشگاه علوم انسانی
حبیب الله عباسی استاد دانشگاه خوارزمی (دانشگاه تربیت معلم تهران)
وحید عیدگاه طرقبه استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
عباس عرب دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
صادق عسکری دانشیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه سمنان
عبدالکریم عطارزاده برای مشاهده مقالات مرتبط با موضوع، روی نام موضوع کلیک کنید. عضو هیئت علمی دانشگاه سوره
عبدالرضا عطاشی استادیار زبان وادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
حمیدرضا عظیمی دانشگاه تهران
محمدجواد عظیمی
تورج عقدایی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پارسا یعقوبی جنبه سرایی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
ذوالفقار علّامی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء (س)
مهدی علیائی مقدم استادیار دانشگاه تهران
ناصر علیزاده خیاط .هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
حسین غفاری دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
احمد غنی پور ملکشاه دانشگاه مازندران ـ دکتری رشتة زبان و ادبیات فارسی
اقدس فاتحی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.
محمد فاضلی استاد گروه عربی دانشگاه فردوسی مشهد
علی اکبر فراتی استادیار گروه عربی دانشگاه تهران
عبدالحسین فرزاد دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی - پژوهشکده ادبیات فارسی
عبدالرسول فروتن گروه مطالعات ادبی، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت، تهران، ایران
محمود فضیلت برای مشاهده مقالات مرتبط با موضوع، روی نام موضوع کلیک کنید. استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
عبدالحسین فقهی استاد گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
حسین فقیهی استاد دانشگاه الزهرا ( س )
غلامعلی فلاح دانشیار دانشگاه خوارزمی (دانشگاه تربیت معلم تهران)
محمدحسن فوادیان دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
محمد فولادی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم
سید علی قاسم زاده دانشیار دانشگاه بین المللی قزوین
مرتضی قائمی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
احمدرضا قائم مقامی استادیار فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران
حسین قربانپور آرانی استادیار گروه فارسی دانشگاه کاشان
یحیی کاردگر دانشیار دانشگاه قم
غلامحسین کریمی دوستان استاد دانشگاه تهران
جان اله کریمی مطهر استاد گروه زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران
میرجلال الدین کزّازی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
ژاله کهنمویی پور استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
عطاالله کوپال دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
احمد گلی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات شهید مدنی آذربایجان کشور ایران شهر تبریز
میترا گلچین استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
نرگس گنجی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان
تیمور مالمیر استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
محمدابراهیم مالمیر برای مشاهده مقالات مرتبط با موضوع، روی نام موضوع کلیک کنید. گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
عیسی متقی زاده دانشیار گروه عربی دانشگاه تربیت مدرس
امید مجد دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
ناصر محسنی نیا دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
علی محمدی دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینای همدان
محسن محمدی فشارکی دانشگاه اصفهان
بهروز محمودی بختیاری دانشیار پردیس هنر های زیبا دانشگاه تهران
فاطمه مدرسی دانشگاه ارومیه
محمد هادی مرادی هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سید جواد مرتضایی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
فرامرز میرزائی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
سیدحسین مرعشی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز
سید مرتضی میرهاشمی دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی
غلامرضا مَستعلی پارسا دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی
رحمان مشتاق مهر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مریم مشرف الملک دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
محمدامیر مشهدی دانشگاه سیستان و بلوچستان
یحیی معروف دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی کرمانشاه
عزت ملا ابراهیمی استاد دانشگاه تهران
حکمت اله ملاصالحی دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران
ناصر ملکی دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه
سید محمد منصور طباطبایی دانشگاه تهران
علیرضا منوچهریان استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علّامۀ طباطبایی
علی‌محمد مؤذنی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
مصطفی موسوی دانشیار دانشگاه تهران
علیرضا نبی لو استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم
سید رضا نجفی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان
عبدالله نصری استاد گروه فلسفه دانشگاه علّامۀ طباطبایی
یدالله نصراللهی زبان و ادبیات فارسی،ادبیات و علوم انسانی،شهید مدنی آذربایجان،تبریز ،ایران.
علی نظری استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان
ماه نظری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نورالدین نعمتی عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران
معصومه نعمتی قزوینی استادیار زبان و ادبیات عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عفت نقابی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی
علیرضا نیکویی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
روح الله هادی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
یوسف هادی پور نهزمی استادیار زبان وادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلام واحد کرج
اسدالله واحد استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز
سعید واعظ استاد زبان وادبیات فارسی دانشگاه علّامۀ طباطبایی
تقی وحیدیان کامیار استاد دانشگاه فردوسی مشهد
عباسعلی وفایی استاد دانشگاه علامه طباطبایی