Journal of Literary Criticism and Rhetoric

فصلنامة «پژوهشنامه نقد وادبی و بلاغت» دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریه­ای علمی  در حوزة نقد ادبی و بلاغت است که در چهار شماره «بهار - تابستان - پاییز - زمستان» منتشر می ­شود. نقد از جمله حوزه های بسیار جالب و قابل توجه در حوزه ادبیات است. نشریه نقد  ادبی و بلاغت  در حوزه ادبیات و با اهتمام بر نقد ادبی فعالیت می کند و مقالاتی را که در این حوزه با محتوی علمی  و با تاکید بر پژوهش محور آن مورد اهتمام قرار می دهد. در مقالات نقد باید اساساً وجه ممیزه و برجستگی خاص اثر را چنان بازنمایی کند که فردیت و تشخص هنری متن و ارزش خلاقه آن را در تاریخ ادبیات یا در درون یک ژانر ادبی نشان دهد. اگر مقالتی با این ساختار تنظیم  شود نشریه پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت از آن استقبال می کند.از جمله اهداف این نشریه، توسعه نقد  و بلاغت در زبان فارسی است و سعی دارد مقالاتی با مقالات باید شرایط زیر منتشر کند؛

بررسی ساختار روایت رمان

ریخت‌شناسی داستان

بررسی تصویری

بررسی فرمالیستی

نقد روان‌شناختی از منظر فروید، یونگ، لکان و ...