درباره نشریه

فصلنامة «پژوهشنامه نقد وادبی و بلاغت» دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریه­ای علمی  در حوزة نقد ادبی و بلاغت است که در چهار شماره «بهار - تابستان- پاییز -زمستان» منتشر می ­شود. نقد از جمله حوزه های بسیار جالب و قابل توجه در حوزه ادبیات است. نشریه نقد  ادبی و بلاغت  در حوزه ادبیات و با اهتمام بر نقد ادبی فعالیت می کند و مقالاتی را که در این حوزه  با محتوی علمی و پژوهشی و با تاکید بر پژوهش محور آن مورد اهتمام قرار می دهد. در مقالات نقد باید اساساً وجه ممیزه و برجستگی خاص اثر را چنان بازنمایی کند که فردیت و تشخص هنری متن و ارزش خلاقه آن را در تاریخ ادبیات یا در درون یک اثر ادبی نشان دهد. اگر مقالاتی با این ساختار تنظیم شود نشریه پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت از آن استقبال می کند.