Journal of Literary Criticism and Rhetoric
پدیدارشناسی عاطفه در ادبیات داستانی مقاومت با نگاهی بر رمان پل معلق
پدیدارشناسی عاطفه در ادبیات داستانی مقاومت با نگاهی بر رمان پل معلق

سیده زیبا بهروز؛ اسحاق طغیانی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 187-204

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61405

چکیده
  در این مقاله، رمان پل معلق نوشتۀ محمدرضا بایرامی با رویکرد عاطفی، تحلیل پدیدارشناختی شده‌است. داستان‌های مقاومت از بسترهای مناسب برای بازنمایی کارکردهای عناصر غنایی به‌عنوان هنری‌ترین شکل بروز عواطف ...  بیشتر