Journal of Literary Criticism and Rhetoric
نقد مقایسه‌ای گلستان و گزیدۀ جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات با رویکرد نشانه‌شناسی اخلاق
نقد مقایسه‌ای گلستان و گزیدۀ جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات با رویکرد نشانه‌شناسی اخلاق

شیرزاد طایفی؛ محمّدحسن حسن زاده نیری؛ عبّاس رضوانی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 105-126

https://doi.org/10.22059/jlcr.2021.327128.1707

چکیده
  رابطۀ روزافزون دانش­‌های مبتنی بر شناخت زبان، فرهنگ و جامعه با ادبیّات، به­‌عنوان ابزاری کاربردی برای نمایش جریان‌های اندیشه در جامعه، لزوم همراهی لذّت هنری را با نگاهی میان‌رشته‌ای در برخورد ...  بیشتر