بینامتنی شخصیّت معرّی در شعر معاصر عربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده

بینامتنیِ شخصیّت‌های ادبی ـ تاریخی، یکی از فنون هنری شعر است که در دورۀ معاصر، فراوان توسط شاعران معاصر عرب به کار می‌رود؛ در میان این شخصیّت‌ها، شاعران کلاسیک گذشته به‌سبب نزدیکی فکری و ذوقی‌ای که با شاعران معاصر عرب دارند، سهم بیشتری از این فراخوانی را به خود اختصاص می‌دهند. در میان شاعران گذشته، بینامتنی ابوالعلاء المعرّی که به‌عنوان فیلسوف الشّعراء شناخته شده و نظرات فلسفی و طرز زندگی عجیبی داشته و علی‌رغم نابینایی، خود یکی از بزرگ‌ترین شاعران دورۀ طلایی ادبیّات عرب بوده است، سهم بسزایی از این بینامتنی‌ها را از آن خود کرده است. در مقالۀ پیشِ رو قصد آن است که بینامتنی شخصیّت معرّی به‌عنوان یک روش نقدی جدید که توسط شاعران معاصر به کار گرفته شده است، بررسی شود و چگونگی این بینامتنی نزد شاعرانِ پیشروی این فن ذکر گردد.

کلیدواژه‌ها