مفهوم‌شناسی شعر و مصداق‌های آن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تلاش‌ها برای یافتن تعریفی در باب شعر، دیرگاهی است که ذهن بسیاری از ادیبان را به خود مشغول داشته است. اگرچه همۀ مردم، هستی شعر را باور دارند، امّا در بیان چیستی آن، هم‌باور نیستند. تنوّع تعریف‌ها دربارۀ شعر سبب شده است تا برخی از ادیبان اساساً شعر را تعریف‌ناپذیر بدانند؛ زیرا هنوز تعریفی که مورد پذیرش همگان باشد، وجود ندارد. همیشه شعرهایی بوده‌اند که حصار تعریف‌های موجود را شکسته و با معیارهای سنتی در تعریف شعر همخوانی نداشته‌اند. با تأمل و درنگی در تعریف‌های مطرح‌شده می‌توان شعر را «ایجاد شگفتی در زبان و به‌وسیلۀ زبان» دانست. هرگونه شگفتی‌ای که شاعر در زبان ایجاد می‌کند، شعر است. شاعر هم با بیان عاطفه، تخیّل و تصویرگری و هم به مدد توان موسیقایی واژه‌ها و در کنار آن‌ها به مدد اندیشه‌های ژرف و عمیق، در حوزۀ زبان شگفتی می‌آفریند و خواننده را نیز در این امر سهیم می‌کند. بدین ترتیب دریافته می‌شود که شعر برای آگاهی‌رسانی نیست، بلکه در پی تأثیرگذاری و ایجاد اعجاب و شگفتی هنری است. این موضوع بدان سبب که یکی از واقعیت‌های انکارناپذیر در قلمرو شعر است، موجب شده تا تعاریف ادیبان شرق و غرب در مفهوم‌شناسی شعر به وجه اشتراک آشکاری برسند؛ چنان‌که گویی رازگونگی و ملهم بودن شعر برای همۀ آن‌ها حقیقتی پذیرفته‌شده تلقی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the Concept of Poetry and It’s Instances

نویسندگان [English]

  • Morteza Barati 1
  • Nasrolla Emami 2
1 hD student in Persian Language and Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Professor in Persian Language and Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Attempts to define poetry have occupied the minds of many writers for a long time. Although all people believe in the existence of poetry, but there is not a consensus on what it is. The diversity of definitions about poetry has led some writers to know basically poetry undefinable, for a widely accepted definition has not yet provided. There have always been some kinds of poetry which have broken the restrictions of existing definitions and have found clear inconsistencies to the traditional criteria of poetry. A short contemplation on proposed definition about poetry helps us to reach this conclusion: “Poetry creates wonder in language by language itself.” Therefore any wonder the poet creates in the language can be called poetry. Expressing his emotions, imaginations and visualizations with the help of his profound thoughts, and using the musical potential of the terms, the poet creates wonder in language and makes the audience or the reader to share with him. This undeniable fact in the realm of poetry has resulted in an explicit consensus on poetry definition between belletrists in East and West, so that they seem to accept the mysterious nature of poetry as a proved fact.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poetry
  • Definition
  • imagination
  • thought
  • language and wonders