نقد و بررسی ترجمۀ صادق هدایت از زندِ وَهومن‌یَسن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تاریخ دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه علّامه طباطبایی

چکیده

نام صادق هدایت عموماً یادآور نویسنده‌ای است پیشرو در ادبیات داستانی با آثاری که طرفداران و مخالفان بسیاری دارد؛ از‌این‌رو تاکنون تحقیقات فراوانی پیرامون آثار داستانی و ترجمه‌هایش به‌ویژه از زبان فرانسه به انجام رسیده، امّا کارهای تحقیقی و ترجمه‌های او از متون پهلوی کمتر مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است. هدایت در این زمینه نیز پیشرو بوده و آثار زیادی برجای گذاشته که در این تحقیق یکی از این آثار با نام زندِ وهومن‌یسن در بوتۀ نقد و بررسی قرار گرفته و با تنها ترجمه‌ای که پس از او به قلم «محمّدتقی راشد محصّل» صورت گرفته است، مقایسه می‌شود. این متن با محتوایی اعتقادی به باورهای زرتشتیاندربارۀ پایان جهان و چگونگی پیروزی نیکی بر بدی مربوط می‌شود. بررسی و قیاس سطر‌به‌سطرِ ترجمه‌ها نشان می‌دهد که هدایت تا چه میزان در معادل‌گزینی‌ها و رعایت نکات دستوری در انتقال مفاهیم موفّق عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها