نمایه نویسندگان

آ

 • آبین، الهه مبانی تأویلی روح در نثر عرفانی فارسی و تفاسیر قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 67-86]

ا

 • ایرانی، محمّد نگاهی تحلیلی به سیمای زن در ناتوـ رآلیسم سال‌های ابری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 143-170]
 • امیری، محسن نقد بلاغی اشعار سنّتی نیما [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 87-106]
 • امیری خراسانی، احمد سهم ایرانیان در تکامل و تحوّل علم بلاغت [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-28]

ب

 • بیابانی، احمدرضا بررسی استعارۀ جهت¬گیرانه و طرح واره¬های تصویری در شعر شاملو [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 99-126]

پ

ح

د

ر

 • رضایی، شمسی شگردهای بلاغی با اعلام جغرافیایی در شعر خاقانی و ناصر خسرو [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 41-66]
 • رضائی هفتادر، غلامعباس نقد ساختارگرایی در گذر نظریه و تطبیق [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 107-126]

ز

 • زمردی، حمیرا مبانی تأویلی روح در نثر عرفانی فارسی و تفاسیر قرآن کریم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 67-86]

س

 • سبزیان پور، وحید بررسی سر چشمه‌های حکایات روضة نخستین بهارستان جامی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 73-98]

ص

 • صارمی، سهیلا بازتاب آیین مهر در مکتب فتوت [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]

ط

 • طالبیان، یحیی بررسی استعارۀ جهت¬گیرانه و طرح واره¬های تصویری در شعر شاملو [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 99-126]

ف

 • فتاحیان، فرزانه بررسی سر چشمه‌های حکایات روضة نخستین بهارستان جامی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 73-98]
 • فضیلت، محمود سبک اصفهانی در ترازوی نقد تاریخی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 127-142]

گ

 • گلی، حسین نقد ساختارگرایی در گذر نظریه و تطبیق [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 107-126]

م

 • محمدی، فاطمه جنگ جهانی دوم و شمشیر آخته شعر شاعران روس [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 29-44]
 • مخبر، ثانیه انسجام متنی مقالات شمس تبریزی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 45-72]
 • مدرسی، فاطمه انسجام متنی مقالات شمس تبریزی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 45-72]

ن

 • نوری، اکرم بازتاب آیین مهر در مکتب فتوت [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]

و

ی

 • یحیی‌پور، مرضیه جنگ جهانی دوم و شمشیر آخته شعر شاعران روس [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 29-44]