راهنمای نویسندگان

فصلنامۀ «پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت»

شرایط پذیرش مقاله (راهنمای نویسندگان)

فصلنامۀ پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریّه‌‌ای علمی در حوزۀ مطالعات ادبی است که سالیانه چهار شماره از آن منتشر می‌‌شود.

ویژگی‌های کلّی مقاله

ـ مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد و در نشریّۀ دیگری منتشر نشده باشد و تا اتمام داوری هم به مجلّۀ دیگری فرستاده نشود.

- مقالات ارسالی  نباید بیشتر از سه نفر  نویسنده داشته باشد.

- مقالات دانشجویان ارشد و دکتری تنها در صورتی بررسی می شود که یکی از اعضای هیئت علمی نیز در نگارش مقاله مشارکت و نظارت داشته باشد و نام وی نیز جز اسامی نویسندگان حتما در سامانه قید شود.

ـ چاپ مقاله، منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّه است.

ـ پذیرش مقاله برای چاپ، پس از تأیید هیئت داوران، به اطّلاع نویسنده خواهد رسید.

ـ مسئولیّت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است؛ البتّه ویراستار مجلّه در ویرایش مقالات آزاد است.

ـ حجم مقاله بدون احتساب چکیدۀ انگلیسی نباید بیش از هشت‌هزار واژه باشد؛

ـ نام کامل نویسنده، مرتبۀ علمی، گروه، دانشکده و دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل، رشتۀ تحصیلی، رایانامه، شمارۀ همراه (این مشخصات در فرم سامانه برای هر نویسنده درج شود و به صورت جداگانه نیز در صفحۀ وُرد به ترتیبی که مدنظر نویسندگان است، تایپ و بارگذاری شود).

ـ ارسال مقاله فقط از سامانۀ نشریّات الکترونیکی دانشگاه تهران به آدرس journals.ut.ac.ir  امکان‌پذیر است.

ـ مقاله باید شامل این اجزای اصلی باشد: عنوان، مشخصات نویسنده، چکیده، واژه‌های کلیدی، مقدّمه، پیکرۀ اصلی، نتیجه، منابع و چکیدۀ انگلیسی.

یادآوری: ترتیب ذکر نام نویسندگان و درج عنوان «نویسندۀ مسئول» براساسِ اطّلاعاتی است که نویسندۀ مسئول در سامانه در زمان ارسال مقاله وارد کرده است و سایر نویسندگان نیز در فرم تعهدنامه به آن اقرار کرده‌اند. بنابراین، ضروری است ترتیب نام نویسندگان و انتخاب «نویسندۀ مسئول»، قبل از ارسال مقاله، به اجماعِ نظر نویسندگان مقاله رسیده باشد. به‌هیچ‌وجه، تغییر سِمَت و ترتیب ذکر نام نویسندگان بعد از صدور گواهیِ پذیرش امکان‌پذیر نیست.

- فرم تعهدنامه پس از تکمیل و امضا همراه با فایل اصلی مقاله، فایل مشابهت‌یابی‌شده و نیز فایل مشخصات نویسندگان پیوست شود.

شیوۀ تنظیم متن

ـ مقاله باید به قلم (فونت) B Mitra 13 با فاصلۀ سطر 1 در محیط واژه‌‌پرداز 2007-2010 نوشته شده باشد؛ فاصله نیز باید از بالا 4.5 ، پایین 3.5 و از راست و چپ هر کدام 4.5 سانتی‌متر باشد.

ـ چکیده انگلیسی:  با قلم Times New Roman با اندازۀ 9 باید مبسوط باشد (کمتر از 450 کلمه و بیشتر از 750 کلمه نباشد). همچنین این چکیده باید ساختار‌یافته باشد و شامل بخش‌های هدف،روش پژوهش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد که هرکدام در سطر یا پاراگرافی جداگانه نوشته ‎شوند. 

- چکیدۀ فارسی: شرح جامعی از مقاله با واژه‌­های محدود (بین 200 تا 250 واژه) شامل تصویری کلّی از بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته‌‌ها.

- چکیده و واژه‌‌های کلیدی فارسی، منابع و ارجاعات داخل پرانتز با اندازۀ 11 نوشته شود.

ـ شعرها و هر مطلبی که باید درون پرانتز بیاید با اندازۀ 11 و پاورقی‌های ضروری با اندازۀ 10 نوشته شود.

ـ ابتدای هر بند، با نیم سانتی‌متر تورفتگی شروع شود؛ سطر نخستِ زیرِ هر عنوان، نیاز به تورفتگی ندارد.

ـ در منابع پایانی، اگر منبعی بیش از یک سطر بود، سطر دوم باید نیم‌سانتی‌متر تورفتگی داشته باشد.

- منابع فارسی باید در انتهای مقاله به انگلیسی ترجمه شوند و در انتهای هر مورد قید شود (In Persian)؛ مثال:

ـSarvari, R., & Rezvani, M. (2021), "Internationalization Orientation and Export Performance: Investigating the Mediating Effects of Export Knowledge and Moderating Environmental Dynamism", Journal of Entrepreneurship Development, 14(3), 461-480, doi: 10.22059/jed.2021.318614.653593. (In Persian) 

- نقل‌قول‌های مستقیمِ بیش از سه سطر، جدا از متن اصلی و با یک سانتی‌‌متر تورفتگی از هر دو طرف با همان قلم ولی با اندازۀ 11 نوشته شود.

شیوۀ ارجاع به منابع

* ارجاع داخل متن

ـ (نام خانوادگی مؤلّف یا نام مشهورتر قدما، تاریخ نشر اثر: صفحه یا صفحات). نیازی به نوشتن «ص» برای شمارۀ صفحات نیست. ضمن اینکه اعداد از راست به چپ نوشته شوند.

ـ متن ارجاعی باید داخل گیومه قرار گیرد و نشانی آن به ترتیب گفته‌شده، داخل پرانتز قرار گیرد. جلدهای مختلف یک اثر، با خطّ مورّب مشخّص شود؛ مثل: (زرّین‌کوب، 1368: 426/2).

ـ اگر در متن به چند اثر از یک نویسنده ارجاع داده شود، هر کدام از آن آثار بر مبنای تفاوت تاریخ نشر تفکیک می‌شود و در منابع پایانی، با نام اثر، مشخّص خواهد شد.

ـ درصورتی‌که به دو اثر چاپ‌شده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده شود، لازم است ابتدا در منابع پایانی، با نوشتن «الف» و «ب» در کنار سال چاپ، آنها را از هم متمایز کرد و سپس در منابع داخلی، بعد از نام خانوادگی مؤلّف، سال چاپ به همراه «الف» یا «ب» نوشته شود؛ برای مثال: (نظامی، 1389 الف: 26).

 

* ارجاع پایانی

ارجاع به کتاب

ـ نام خانوادگی مؤلف یا نام مشهورتر قدما، نام مؤلف (تاریخ نشر اثر)، نام کتاب، نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم، نوبت چاپ، محلّ نشر، نام ناشر.

ـ اسم کتاب یا رسالۀ دکتری کج (ایرانیک) شده باشد، نه سیاه (بولد).

ارجاع به مقاله

ـ نام مشهور مؤلف، نام مؤلف (تاریخ نشر اثر)، عنوان اصلی مقاله (داخل گیومه)، نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجلّه، سال یا دورۀ انتشار، شمارۀ صفحات آغاز و پایان مقاله.

ـ در منابع پایانی، اسم مقاله یا پایان‌نامه کارشناسی‌‌ارشد، فقط در گیومه می‌آید و مطلقا کج (ایرانیک) یا سیاه (بولد) نمی‌شود، امّا نام مجلّه یا فصلنامه یا... کج می‌شود.

ارجاع به نسخۀ خطّی و اسناد

ـ نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلف، نام کتاب یا رسالۀ خطّی یا نسخۀ عکسی، شمارۀ نسخه، محلّ نگهداری.

ـ در ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند و شمارۀ طبقه‌بندی یا دسترسی و نام آرشیو، و برای میکروفیلم‌‌ها افزون بر مشخصّات کتاب، ذکر شمارۀ میکروفیلم و محلّ نگهداری، ضروری است.

ارجاع به وبگاه‌‌های اینترنتی

ـ نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلف، تاریخ درج مطلب در وبگاه، عنوان مقاله یا اثر، نشانی الکترونیکی وبگاه. ارجاع به چنین مطالبی در حدّ ضرورت، و زمانی است که منابع مکتوب از آن موضوع در دست نباشد.

سایر نکات

ـ بخش‌های مستقلّ مقاله با بخش 1، که به مقدّمه اختصاص دارد، شروع می‌‌شود. عنوان هر بخش اصلی با یک سطر فاصله از بخش قبلی و زیربخش‌ها با نیم‌سطر فاصله جدا و با فونت B Titr نوشته می‌شود؛

- زیربخش‌های هر مقاله نباید از سه ‌لایه تجاوز کند (مثال: 3-1-4 که بیانگر زیربخشی از بخش سوم مقاله است)، یعنی شمارۀ عنوان، حدّاکثر نشان‌دهندۀ سه بخش باشد نه بیشتر. برای مثال، زیربخشِ ۳-۱-۴-۲، که به چهار بخش اشاره دارد، پذیرفته نیست.

- اسامی لاتین و نام‌هایی که تلفّظ آنها دشوار است، در پاورقی آوانگاری شود.

ـ هر توضیح دیگری غیر از ارجاع، در پاورقی هرصفحه می‌‌آید؛ البتّه تا حدّ امکان باید از نوشتن پاورقی خودداری کرد.

ـ درصورتی‌که نام مؤلّف معلوم نباشد، نام اثر جایگزین آن می‌‌شود.

ـ ابتدا منابع فارسی و عربی می‌‌آید و سپس منابع انگلیسی و فرانسوی و... جداگانه ذکر می‌‌شود.

  • با توجه به تخصصی شدن مجلات علمی و پژوهشی . این نشریه  صرفاً مقالاتی در حوزۀ ادبیات تطبیقی و نقد ادبی دوجانبه را می‌پذیرد.
  • دریافت شناسۀ orcid برای تمامی نویسندگان اجباری است؛ لذا ضروری است قبل از ارسال مقاله در سایت https://orcid.org  ثبت نام کنند و پس از دریافت کد یادشده برای ارسال مقاله اقدام فرمایند.

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله

مجله پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت مبلغ 1500.000 ریال به‌عنوان هزینۀ بررسی اولیه و در صورت پذیرش نهاییِ مقاله، مبلغ 4،500،000 ریال به‌عنوان هزینۀ انتشار دریافت خواهد کرد. به‌همین‌منظور، لازم است پس از اعلام دفتر نشریّه مبلغ یادشده از طریق درگاه آنلاین موجود در سامانه پرداخت شود.