راهنمای نویسندگان

 

فصلنامۀ «پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت»

شرایط پذیرش مقاله (راهنمای نویسندگان)

 

فصلنامۀ پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریّه‌‌ای علمی در حوزۀ مطالعات ادبی است که سالیانه چهار شماره از آن منتشر می‌‌شود.

ویژگی‌های کلّی مقاله

ـ مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد و در نشریّۀ دیگری منتشر نشده باشد و تا اتمام داوری هم به مجلّۀ دیگری فرستاده نشود.

- مقالات ارسالی  نباید بیشتر از دو نفر  نویسنده داشته باشد بجزء آن دسته از مقالاتی که مربوط به  رساله دانشجویان دکتری  است و در این گونه مقالات نویسندگان باید  فقط نام استاد راهنما و یک استاد مشاور  را در مقاله مستخرج از رساله دکتری درج نمایند.

ـ چاپ مقاله، منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّه است.

ـ پذیرش مقاله برای چاپ، پس از تأیید هیئت داوران، به اطّلاع نویسنده خواهد رسید.

ـ مسئولیّت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است؛ البتّه ویراستار مجلّه در ویرایش مقالات آزاد است.

ـ حجم مقاله با احتساب چکیدۀ فارسی و انگلیسی و فینگلیش منابع فارسی نباید بیش از 24  صفحه باشد.

ـ نام کامل نویسنده، مرتبۀ علمی، دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل، رشتۀ تحصیلی، رایانامه، شمارۀ تلفن نویسنده در صفحه‌ای جداگانه‌ ضمیمه شود.

ـ ارسال مقاله فقط از سامانۀ نشریّات الکترونیکی دانشگاه تهران به آدرس journals.ut.ac.ir  امکان‌پذیر است. درضمن، مقاله‌‌های ارسال‌شده، بازگردانده نخواهد شد.

ـ مقاله باید شامل این اجزای اصلی باشد: عنوان، مشخصات نویسنده، چکیده، واژه‌های کلیدی، مقدّمه، پیکرۀ اصلی، نتیجه، منابع و چکیدۀ انگلیسی.

شیوۀ تنظیم متن

ـ مقاله باید به قلم (فونت) وای کی میترا و اندازۀ (سایز) 14 با فاصلۀ سطر  1محیط واژه‌‌پرداز 2007-2010 نوشته شده باشد؛ فاصله نیز باید از بالا و پایین صفحه هر کدام 5 سانتی‌متر و از راست و چپ هر کدام 4.5 سانتی‌متر باشد.

ـ چکیده، واژه‌‌هایکلیدی، منابع و ارجاعات داخل پرانتز با اندازۀ 12نوشته شود.

ـ شعرها و هر مطلبی که باید درون پرانتز بیاید با اندازۀ 12 و پاورقی‌های ضروری با اندازۀ 10 نوشته شود.

ـ ابتدای هر بند، با نیم سانتی‌متر تورفتگی شروع شود؛ سطر نخستِ زیرِ هر عنوان، نیاز به تورفتگی ندارد.

ـ در منابع پایانی، شروع هر منبع با تورفتگی‌ها آغاز شود، و اگر منبعی بیش از یک سطر بود، سطر دوم نیاز به تورفتگی ندارد.

ـ نقل‌قول‌های مستقیمِ بیش از سه سطر، جدا از متن اصلی و با یک سانتی‌‌متر تورفتگی از هر دو طرف  با همان قلم ولی با اندازۀ 11 نوشته شود.

شیوۀ ارجاع به منابع

* ارجاع داخل متن

ـ نام خانوادگی مؤلّف یا نام مشهورتر قدما، تاریخ نشر اثر: صفحه یا صفحات. نیازی به نوشتن «ص» برای شمارۀ صفحات نیست. ضمن اینکه اعداد از راست به چپ نوشته شوند.

ـ متن ارجاعی باید داخل گیومه قرار گیرد و نشانی آن به ترتیب گفته‌شده، داخل پرانتز قرار گیرد. جلدهای مختلف یک اثر، با خطّ مورّب مشخّص شود؛ مثل: (زرّین‌کوب، 1368: 2/426).

ـ اگر در متن به چند اثر از یک نویسنده ارجاع داد شود، هر کدام از آن آثار بر مبنای تفاوت تاریخ نشر تفکیک می‌شود و در منابع پایانی، با نام اثر، مشخّص خواهد شد.

ـ درصورتی‌که به دو اثر چاپ‌شده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده شود، لازم است ابتدا در منابع پایانی، با نوشتن «الف» و «ب» در کنار سال چاپ، آنها را از هم متمایز کرد و سپس در منابع داخلی، بعد از نام خانوادگی مؤلّف، سال چاپ به همراه «الف» یا «ب» نوشته شود؛ برای مثال: (نظامی، 1389 الف: 26).

ـ اسم نویسندگان هنگام ارجاع به منابع غیرفارسی در داخل متن، به خطّ فارسی نوشته ‌شود.

* ارجاع پایانی

ارجاع به کتاب

ـ نام خانوادگی مؤلف یا نام مشهورتر قدما، نام مؤلف (تاریخ نشر اثر)، نام کتاب، نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم، نوبت چاپ، محلّ نشر، نام ناشر.

ـ اسم کتاب یا رسالۀ دکتری، کج (ایرانیک) شده باشد، نه سیاه (بولد).

ارجاع به مقاله

ـ نام مشهور مؤلف، نام مؤلف (تاریخ نشر اثر)، عنوان اصلی مقاله (داخل گیومه)، نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجلّه، سال یا دورۀ انتشار، شمارۀ صفحات آغاز و پایان مقاله.

ـ در منابع پایانی، اسم مقاله یا پایان‌نامه کارشناسی‌‌ارشد، فقط در گیومه می‌آید و مطلقا کج (ایرانیک) یا سیاه (بولد) نمی‌شود، امّا نام مجلّه یا فصلنامه یا... کج می‌شود.

ارجاع به نسخۀ خطّی و اسناد

ـ نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلف، نام کتاب یا رسالۀ خطّی یا نسخۀ عکسی، شمارۀ نسخه، محلّ نگهداری.

ـ در ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند و شمارۀ طبقه‌بندی یا دسترسی و نام آرشیو، و برای میکروفیلم‌‌ها افزون بر مشخصّات کتاب، ذکر شمارۀ میکروفیلم و محلّ نگهداری، ضروری است.

ارجاع به وبگاه‌‌های اینترنتی

ـ نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلف، تاریخ درج مطلب در وبگاه، عنوان مقاله یا اثر، نشانی الکترونیکی وبگاه. ارجاع به چنین مطالبی در حدّ ضرورت، و زمانی است که منابع مکتوب از آن موضوع در دست نباشد.

سایر نکات

ـ اسامی لاتین و نام‌هایی که تلفّظ آنها دشوار است، در مقابل همان نام و داخل پرانتز آوانگاری شود.

ـ هر توضیح دیگری غیر از ارجاع، در بخش پاورقی می‌‌آید؛ البتّه تا حدّ امکان باید از نوشتن پاورقی خودداری کرد.

ـ درصورتی‌که نام مؤلّف معلوم نباشد، نام اثر جایگزین آن می‌‌شود.

ـ ابتدا منابع فارسی و عربی می‌‌آید و سپس منابع انگلیسی و فرانسوی و... جداگانه ذکر می‌‌شود.

- با توجه به تخصصی شدن مجلات علمی و پژوهشی . این نشریه  صرفاً مقالاتی در حوزه ادبیات تطبیقی و نقد ادبی دو جانبه را می پذیرد.

 

مجله مطالعات باستان شناسی در صورت پذیرش مقاله از سوی داوران، مبلغ 3،000،000 ریال برای انجام امور چاپ دریافت خواهد کرد. به همین منظور لازم است پس از اعلام دفتر مجله مبلغ فوق به شماره حساب ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵ (شبا: IR830100004001070103006825)  و شناسه واریز 314070174140107000000002002202  بنام تمرکز وجوه اختصاصی دانشگاه تهران  نزد بانک مرکزی واریز و تصویر برگه واریزی به ایمیل مجله ارسال شود.