Journal of Literary Criticism and Rhetoric
نشانه‌شناسی اجتماعی رمانِ کولی کنار آتش با تکیه بر نظریه‌ی پی‌یر گیرو
نشانه‌شناسی اجتماعی رمانِ کولی کنار آتش با تکیه بر نظریه‌ی پی‌یر گیرو

شهرام احمدی؛ مهسا ناجی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22059/jlcr.2021.316017.1606

چکیده
  از جمله رویکردهای پژوهشی که به بررسی و تحلیل نشانه‌ها و درک معناهای پنهان در آن‌ها می‌پردازد، رویکرد نشانه‌شناسی است. از این منظر، برای تحلیل و بررسی پدیده‌های اجتماعی که به خودی خود معنا پیدا نمی‌کنند، ...  بیشتر