Journal of Literary Criticism and Rhetoric
روان‌شناسی عشق در غزل سعدی
روان‌شناسی عشق در غزل سعدی

نجمه نظری؛ راهله کمالی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 199-212

https://doi.org/10.22059/jlcr.2017.121407.184

چکیده
  امروزه در حوزۀ مطالعات میان‌رشته‌ای، به ارتباط میان «روان‌شناسی» و «ادبیات» توجه بسیار می‌شود. آثار ادبی از سویی حاصل حالات روحی انسان است و از سوی دیگر، روح و روان انسان را می‌پرورد؛ ازاین‌رو ...  بیشتر