Journal of Literary Criticism and Rhetoric
نقد محققان بر شاهنامه‌ی فردوسی و پاسخ بدان (با تکیه بر آرای طه ندا)
نقد محققان بر شاهنامه‌ی فردوسی و پاسخ بدان (با تکیه بر آرای طه ندا)

آرمان کوهستانیان؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 205-224

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61406

چکیده
  یکی از شگردهای بررسی آثار جاودانی، نقد آن‌هاست. در نقد این شاهکارها، هم روساخت و شکل آثار ادبی واکاوی می‌شود و هم زیرساخت معنایی ـ عاطفی آن‌ها. در این مقاله، بیشتر از نقد اسطوره‌ای و اجتماعی و تاریخی ...  بیشتر