Journal of Literary Criticism and Rhetoric
تحلیل روان‌شناختی شخصیت «إریان» در رمان الرجل الذی آمن بر اساس نظریۀ مارتین سلیگمن
تحلیل روان‌شناختی شخصیت «إریان» در رمان الرجل الذی آمن بر اساس نظریۀ مارتین سلیگمن

عیسی زارع دُرنیانی؛ فؤاد عبدالله زاده

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22059/jlcr.2023.345075.1861

چکیده
  رویکرد مثبت‌نگر که مارتین سلیگمن، اساس آن را در روان‌شناسی بنیان نهاد، از رویکردهای کاربردی در تحلیل روان‌شناختی شخصیت اصلی رمان است و بر تواتمندی و فضیلت‌های شش‌گانۀ شخصیت، یعنی شجاعت، خودکنترلی، ...  بیشتر