Journal of Literary Criticism and Rhetoric
بررسی اوج و فرود آرایه‌های بدیعی در شعر فارسی
بررسی اوج و فرود آرایه‌های بدیعی در شعر فارسی

یحیی کاردگر

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 73-89

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61397

چکیده
  بخشی از زیبایی‌‌ها و ظرافت‌‌های شعر فارسی، در قالب آرایه‌‌های ادبی به ظهور رسیده‌است؛ بنابراین بررسی چندوچون پیوند پژوهش‌‌های بدیعی و تحولات شعری، ضرورتی گریزناپذیر است. آیا به‌راستی لوازم این ...  بیشتر