Journal of Literary Criticism and Rhetoric
تشبیه قریب (مبتذل) و شیوه‌های رفع ابتذال تشبیه (در کتب بیان مشهور فارسی)
تشبیه قریب (مبتذل) و شیوه‌های رفع ابتذال تشبیه (در کتب بیان مشهور فارسی)

میترا گلچین؛ عباس کریمی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 105-124

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.61399

چکیده
  هدف مقالۀ حاضر آن است که پس از اثبات فقدان ارزش هنری تشبیهات قریب و لزوم رفع قرابت از آن‌ها، با استناد به کتاب‌های بیان فارسی از آغاز تا امروز، موجبات ابتذال و قرابت تشبیهات را بررسی کند و تشبیهاتی از ...  بیشتر