Journal of Literary Criticism and Rhetoric
مرز اقتباس و تضمین با رویکرد اثرپذیری از قرآن
مرز اقتباس و تضمین با رویکرد اثرپذیری از قرآن

مریم زیبائی نژاد

دوره 7، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 79-93

https://doi.org/10.22059/jlcr.2018.66403

چکیده
  از زمانی که قرآن کریم، این معجزۀ الهی بر پیامبر اکرم نازل شد، ادیبان و سخنوران ادب فارسی همچون دیگر ملل، از نظر لفظی و معنوی، از این روح هستی‌بخش بهره‌ها جسته‌اند و آثار خود را به وسیلۀ آن زینت بخشیده‌اند. ...  بیشتر