Journal of Literary Criticism and Rhetoric
کارکرد استعاره‌‌های طنزآمیز شراب در غزلیات حافظ
کارکرد استعاره‌‌های طنزآمیز شراب در غزلیات حافظ

تیمور مالمیر

دوره 6، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 165-184

https://doi.org/10.22059/jlcr.2017.65531

چکیده
  حرمت شراب و باده در فرهنگ اسلامی موجب شده بحث‌های حافظ‌شناسان دربارۀ این پدیده در غزل حافظ به حوزۀ فقهی محدود شود و عمدتاً از دقت‌ در تعابیر هنری جایگزین آن غفلت شود. در این مقاله، تعابیر متعدد حافظ ...  بیشتر