بررسی استعارۀ جهت¬گیرانه و طرح واره¬های تصویری در شعر شاملو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد دانشگاه علّامه طباطبایی تهران

چکیده

استعاره مقوله­ای است که امروزه بیش از پیش، نگاه نظریه­پردازانِ علوم مختلف بلاغی، زبان شناسی و فلسفی را به خود معطوف ساخته است. از جمله مکاتبی که نگاه ویژه­ای به  استعاره دارد، مکتبِ شناختی است. معنی­شناسی شناختی نیز شاخه­ای پاگرفته از مکتب شناختی است که هرگونه فهم و بیان مفاهیمِ انتزاعی در قالب مفاهیمِ ملموس­تر را کاربردی استعاری می­داند. در این پژوهش، بعد از ارائۀ تعاریفی کلّی پیرامون این مبحث، اعمّ از نظریات کلاسیک و رمانتیک، به تشریح مبانی بیان شده از سوی معنی شناسانِ شناختی- به ویژه مفاهیم بنیادینی چون استعاره­های جهت­گیرانه و طرح واره­های تصویری- پرداخته خواهد شد؛ سپس به استخراج نمونه­ها و شاهد مثال­های مطابق با این مفهوم از اشعار احمد شاملو مبادرت ورزیده  می­شود.

کلیدواژه‌ها