دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-196 

مقاله پژوهشی

1. سهم ایرانیان در تکامل و تحوّل علم بلاغت

صفحه 1-28

10.22059/jlcr.2012.35231

احمد امیری خراسانی؛ آرزو پوریزدان پناه کرمانی