نگاهی تحلیلی به سیمای زن در ناتوـ رآلیسم سال‌های ابری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

سال‌های ابری را از گونة «رمان خاطرات» یا «خودزیست‌نامه» (autobiography) به شمار آورده‌اند که از الگوهای رآلیسم بومی و منطقه‌ای (local realism) بهره برده است. به سبب نوع نگاه نویسنده به جامعه و بازنمایی صریح و عریان واقعیّت‌ها، واقع‌گرایی اثر را برگرفته از اصول فکری مکتب سوسیالیسم دانسته‌اند و در نهایت آن را مولود دو مکتب ادبی و سیاسی «رآلیسم» و «سوسیالیسم»، یعنی «رآلیسم سوسیالیستی» (socialistic realism) خوانده‌اند. امّا اصلی‌ترین موضوعی که ـ علاوه بر درونمایة فقر و نمادها و نمودهای آن ـ کانون توجّه نویسنده قرار گرفته، پردازش تصویری زنده و طبیعی از زن و زندگی او در جامعه‌ای فقر زده و نظام اقتصادی، سیاسی، فکری و فرهنگیِ بی انتظام و فاسد است. نوع نگرش نویسنده به زن، و شیوه‌های گوناگون واقعه‌گویی و واقع‌نمایی در سال‌های ابری برای پژوهش مورد توجّه و مطالعة نگارنده قرار گرفت.
حاصل بررسی‌ِ سبک و نوع کار نویسنده، مکتب ادبی و فکری وی و شخصیّت‌پردازی زنان در این اثر نشان می‌دهد که با وجود تعدّد اشخاص داستان، شخصیّت‌پردازی زنان، عمقِ بیشتری دارد و ملموس‌تر و باورکردنی‌تر است. نوع نگاه نویسنده به «زن»، «جنسیّت» و «نقش» او در جامعه و خانواده، نگاهی خاص و معنادار است که نه رآلیسم محض است و نه صرفاً برگرفته از مؤلّفه‌های مکتب سوسیالیسم. حضور پر رنگ «زن» در متن خاطرات سال‌های ابری از او شخصیّتی خاکستری و گاه تیره می‌نمایاند که یا در پیکار مداوم با تقدیر محتوم خود است و یا بر آرزوهای از دست رفته‌اش می‌موید.
رآلیسم سال‌های ابری، رآلیسمی چندسویه و چند بُعدی است که بیش از همه از مؤلّفه‌های مکتب ناتورالیسم بهره گرفته است. بنابر این، رآلیسمی که درویشیان به کار می‌برد، ترکیبی است و می‌توان آن را «رآلیسم ناتورالیستی» یا به کوتاهی، «ناتوـ رآلیسم» (natu-realism) نامید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Study of the Woman’s Visage Behind Natu-Realism of Sālhāye Abri(Overcast Years)

نویسنده [English]

  • Mohammad Irani
Assistant Professor of Razi University,Kermanshah
چکیده [English]

Sālhāye Abri was known as a "memorabilia " or "autobiographical" novel. It,s used a number of local and regional patterns of Realism. By reason of writer,s type of view and  explicit representation of facts by him, realism of this book(Sālhāye Abri)was known as a synthesized form that it,s derived from two literary and political schools "Realism" and "Socialism", namely "Social Realism".But the main thing- besides of poverty as motif and its symbols and expressions –is processing a fresh and natural Image of woman and her life in poverty-stricken society and economic, political,mental and cultural undisciplined and corrupt system, that author paid more attention to it. I was concerned the author's attitude to women, and the various ways to expression of facts in Sālhāye Abri for research and study. The result of the stylist study and author's type of work, his  literary and intellectual school and women characterization in this work showes that the women characterization has more depth than other persons in the story and it,s more tangible and likely nevertheless,there are several characters.The author’s type of view on "female", "gender" and  her"role" in society and family is a specific and punctual look, that is not pure Realism and not just from components of Socialism school. The highlighted presence of the woman inward memorabilia of Sālhāye Abri shows her as a gray character and sometimes black,that she is In steady struggle with their manifest destiny or she is mourning for her lost wishes. We confront with a multi-lineage and multi-dimensional realism in Sālhāye Abri,that more of all it used to components of Naturalism school.Darwishiān used to the realism that it is a combined form of  "Realism" and "Naturalism" Thus,we can call it "Naturalistic Realism" or in a short form, "Natu-Realism".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Realism
  • Memorabilia Novel
  • woman
  • Sālhāye Abri
  • Socialism
  • Naturalism and Natu-Realism