دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-172 
نقد بلاغی اشعار سنّتی نیما

صفحه 87-106

10.22059/jlcr.2013.35264

محمد حسن حائری؛ محسن امیری؛ رضوان وطن خواه