نقد ساختارگرایی در گذر نظریه و تطبیق

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اراک

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

در سال‌های اخیر در حوزة نقد ادبی مکتب­های مختلفی به‌وجود آمده و ناقدان بسیاری، نظریه­های نقدی و ادبی خود را بر مبنای این مکتب­ها ارائه نموده‌اند؛ از جمله این گرایش‌های نقدی، نقد ساختارگرایی (Structuralism) در حوزة ادبیات و زبان‌شناسی است که پیدایش آن به فرمالیسم و مکتب پراگ و نئوفرمالیسم برمی‌گردد. نقد ساختارگرایانه شیوه‌ای است نقدی که در آن پدیده‌های جزئی در ارتباط با یک کل بررسی می‌شوند و ناقد ساختار‌گرا بین مباحث سنتی و یافته‌های زبان‌شناسی هماهنگی ایجاد می‌کند. این مکتب بیشتر مبتنی بر دید همزمانی (Synchronique) است و به ارتباط میان اجزاء و پدیده‌ها در یک زمان معین می‌پردازد، هر چند از دید در زمانی (Diachronic) نیز غافل نیست. بعدها ساختارگرایی کم‌کم از جایگاه اصلی خود یعنی نقد متون ادبی فراتر رفت و به نوعی روش و متدولوژی تبدیل شد که در بسیاری از دانش‌ها با توجه به تئوری ارتباطات، (Communication theory) می‌تواند کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structuralist critique of the theory and implementation of transition

نویسندگان [English]

  • Hossein Goli 1
  • Gholamabbas Rezayi Haftador 2
1 Faculty member and Assistant Professor of arak University
2 Faculty member and Associate Professor of Tehran University
چکیده [English]

Different schools have arisen recently in the field of literary criticism and literary  critics, and his many comments on the cash basis of these schools have provided Among the trends in cash, cash structuralism (Structuralism) in literature and linguistics, the Prague school formalism and its genesis dates back Nyvfrmalysm.
Structuralist critique of the way in which the cash component phenomena are investigated in connection with a total . Traditional topics and findings of linguistics and structuralist critic creates harmony.
 Most of these schools is based on simultaneous vision (Synchronique) and explored the relationship between components and phenomena in a given time, although the observation time (Diachronic) is also neglected . Structuralism me later criticism of literary texts that exceeded its original position and became a research methodology.  Many students of the theory of communication, (Communication theory) can be used

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criticism
  • Structuralism
  • Semiotics and Text