مبانی تأویلی روح در نثر عرفانی فارسی و تفاسیر قرآن کریم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

بحث تأویل و هرمنوتیک نه مربوط به گذشته است و نه منحصر به متون مذهبی، بلکه دامنه ای بسیار وسیع و گسترده دارد. در قرون اخیر مباحث تأویل و هرمنوتیک در حوزه علوم انسانی به­ویژه ادبیات به طور قابل توجهی خود را نشان داده‌اند. توجه اندیشمندان به مقوله هرمنوتیک آنچنان از اهمیت برخوردار بوده است که شعبه‌ای از نقد ادبی اروپا محسوب می‌شود و در آن علم جایگاه ویژه‌ای یافته است. از آنجائی­که اخیراً در ادبیات فارسی نیز این مسئله مورد توجه و اقبال خاصی قرار گرفته است.
در این مقاله سعی شده است که از رهگذر تحقیق و تتبع در باب تأویل و هرمنوتیک و مطالعه قرآن کریم، تفاسیر آن و متون منثور عرفانی فارسی برای نخستین بار به مسأله تأویل روح و چگونگی تأویلات آن در متون منثور عرفانی فارسی و تفاسیر قرآن کریم پرداخته شود و در این میان موضوعاتی چون برداشت‌های تأویلی عرفا از روح، میزان توجه آنها در تأویلات به قرآن کریم، تشابهات و تفاوت‌های تأویلات در بین متون منثور عرفانی و تفاسیر قرآن کریم مورد تحلیل و بررسی بیشتر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paraphrase basic of spirit in Persian Gnostic Prose and Holy Quran‘s interpretations

نویسندگان [English]

  • Homeyra Zomorrodi 1
  • Elahe Abin 2
1 Associate of Tehran University
2 Masters of Literature from Tehran University
چکیده [English]

Discussing about hermeneutic is not just belong to past and also not dedicated to religious books, It is to extensive and widespread.  During past two century many paraphrase and hermeneutic topics has been found in human science specially literature. Researcher‘s consideration on hermeneutic was so significant so that it is assumed as a branch for European literary critic and has a particular place on that science. With regard to it ‘s special consideration on Persian literature in this paper we are going to survey paraphrase of spirit in Gnostic text written in prose and holy Quran commentary by investigating in the field of hermeneutic and studding holy Quran. We will emphasis subject such as paraphrase opinion of  Gnostic about spirit, their consideration on paraphrase to holy Quran, similarities and differences of paraphrases in Persian Gnostic text written in prose and holy Quran commentaries and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermeneutic
  • Paraphrase
  • Spirit
  • Holy Quran
  • Persian Gnostic prose texts and Holy Quran’s interpretation