هاله‌های موسیقیایی در معنای دو واژه در شعر حافظ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان

چکیده

آشنایی حافظ با موسیقی و همچنین آوازخوانی او از موضوعاتی است که حافظ‌پژوهان بر آن اتفاق­نظر دارند. دربارة اصطلاحات موسیقیایی به­کاررفته در اشعار او نیز بسیار سخن گفته شده است؛ اما واژه‌هایی را نیز می‌توان یافت که در عین­حال که معنی لغوی آنها در شعر حافظ مورد نظر است، هاله‌ای از معنای موسیقیایی هم آنها را احاطه کرده است؛ به گونه‌ای که بدون توجه به این هاله‌ها‌ی موسیقیایی، ظرایف هنری شعر حافظ به ‌کمال درک نمی‌شود. مقالة حاضر می‌کوشد این هاله‌ها‌ی موسیقیایی را دربارة دو واژة «حزین» و «کار» که به­دلیل معنای متداول غیر موسیقیایی‌شان مورد غفلت واقع شده‌اند، بررسی کند و تناسب‌ها و زیبایی‌های بلاغی ایجاد شده به‌وسیلة این واژه‌ها را در شعر حافظ آشکار سازد

کلیدواژه‌ها