شیوه ها و شگردهای اطناب در درّه نادره

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

اطناب یکی از ارکان متون نثر فنّی و مصنوع است، از این رو در کتاب درّه نادره نقشی بسزا دارد. میرزا مهدی‌خان استرآبادی(فو 1175هـ..ق) در این اثر نادر سعی دارد تا با  بهره­گیری از انواع شیوه‌های سخن پردازی از جمله اطناب علاوه بر نوشتن تحولات عصر نادرشاه (فو 1160هـ.ق)، از سوی مهارت خود را بر فن انشا و شیوه‌های منشیانه و از دیگر سو تسلّط خود را مفردات و مترادفات در زبان عربی و اسالیب نگارش نشان دهد. این پژوهش سعی دارد ضمن بررسی و طبقه‌بندی شیوه‌های اطناب در درة نادره به تبیین این شیوه در نثر فنی کتاب بپردازد.
نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که نه تنها اطناب مؤثرترین شیوه برای بیان مطالب در کتاب مذکور است، بلکه با استفاده از این شیوه آشکار می‌گردد که فنون و صنایع ادبی و تناسبات لفظی و معنوی متناسب با مقتضی حال، چگونه می‌تواند در انتقال پیام مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mehtods of Verbosity in Dorraye Nadireh

نویسندگان [English]

  • Mohammadtaghi Azarmina 1
  • Hamid Taheri 1
  • Shahram Fooladi Rashtabad 2
1 Assistant professor in international university of Imam Khomeini
2 PhD student in international university of Imam Khomeini
چکیده [English]

Verbosity is one of the techniques of decorated and artificial prose texts that plays major role in the book called Dorraye Nadireh. Mirza Mahdi khan Astarabadi (1175 H.G) tried in this eminent book to use the various kinds of fine writing like verbosity till the ending events of Nadir period (1160); he likes to show off his masterly in writing technique by using  Arabic words and various synonyms. This essay is going to consider verbosity method and it’s classification in Dorraye Nadireh and will demonstrate Mahdi Khan’s fine writing styles in creating this eminent book. The result shows not only verbosity is the most effective way for telling events in the book, but it is also effective in delivering the message.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dorraye Nadireh
  • Mirza Mahdi khan Astarabadi
  • decorated and artificial prose and Persian literature