دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، اسفند 1392، صفحه 1-160 
شیوه ها و شگردهای اطناب در درّه نادره

صفحه 77-94

10.22059/jlcr.2014.50569

محمّدتقی آذرمینا؛ حمید طاهری؛ شهرام فولادی رشت آباد