بررسی نشانه‌‌ها و شگردهای بیان معانی ثانوی در داستان‌‌های نجدی (با تکیه بر مجموعه داستان یوزپلنگانی که با من دویده‌‌اند)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه علّامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه علّامه طباطبایی

چکیده

یکی از مهمّ‌‌ترین هدف‌‌های پژوهش در زمینۀ متون ادبی، دستیابی به معنای ثانوی یا ضمنی متن است؛ زیرا این معنا برابر با ادبیّت متن است. معنای ثانوی، از راه زبان و عناصر گوناگونِ مرتبط با نوع ادبی بیان می‌‌شود که به طور کلّی و در اصطلاح، زبان آن متن نامیده می‌‌شود. در این جستار، در راستای بررسی زبان داستان کوتاه، معانی ثانوی به دو نوعِ اصلی و فرعی دسته‌‌بندی می‌‌شود؛ معنا یا معانی ثانوی اصلی که همان درون‌مایۀ داستان است و معانی ثانوی فرعی که از دیگر عناصر داستان به دست می‌‌آید؛ بنابراین هر عنصری را که در داستان در ارتباط با درون‌مایۀ آن دلالت‌مند می‌‌گردد، می‌‌توان به عنوان بخشی از زبان داستان کوتاه بررسی کرد. طبق این روش و از این منظر، در مقالۀ حاضر، مجموعه داستان یوزپلنگانی که با من دویده‌‌اند اثر بیژن نجدی بررسی شده است. معانی ثانوی اصلی یا درون‌مایۀ مشترک این داستان‌‌ها، عبارت است از تقابل هویّت و بی‌‌هویّتی در قالب تقابل سنّت و نوگرایی، که از راه شگردها و عناصر گوناگون داستان بیان می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Symbols and Techniques Which are Used to Express Secondary Meanings in Bijan Najdi’s Stories (Depended on his Work “The Leopards Who have Run with me.”)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Hasanzadeh Niri 1
  • Zahra Alinoori 2
1 Assistant professor in Persian Language and Literature, Allameh Tabatabaei University
2 PhD. Candidate in Persian Language and Literature, Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

Accessing the secondary or implied meaning of the text is one of the most important aims of research in the field of literature because the literariness of the text arises from this kind of meaning.  Implied meaning is expressed through language and various elements related to the literary genre, and would be referred to as the text’s “language.” In order to investigate the language of short story, the implied meanings have been classified in two categories in present study: primary and secondary. The “primary implied meaning(s)” is (are) the theme of the story, and the “secondary implied meaning(s)” can be deduced from other elements of the story. So each of the elements of story which associates its identity with the theme can be considered and analyzed as a part of short story language. Based on this method and through such a perspective, the Bijan Najdi’s story-collection “The Leopards who have run with me” has been probed in present study.  The primary implied meaning which is associated with the theme of all stories is the crisis of identity in a framework of tradition and modernity which is expressed through different techniques and elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bijan Najdi
  • symbol
  • implied meanings
  • contradiction between tradition and modernity
  • Identity Crisis