دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 1-172