مقایسۀ تطبیقی شعر روایی نیما یوشیج و خلیل مَطران با تأمّلی در میزان خلّاقیّت هنری دو شاعر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیّات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات عربی دانشگاه رازی

چکیده

به‌کارگیری شعر روایی با هدف بیان دغدغه‌‌های انسانی و اجتماعی، یکی از وجوه مشترک میان نیما یوشیج و خلیل مطران در شعر معاصر فارسی و عربی است. مقدار زیادی از اشعار نیما، جنبۀ روایی دارد. خلیل مطران نیز جزو شاعرانی است که شعر روایی را وارد شعر معاصر عربی کرده است. این پژوهش با روش تحلیلی ـ توصیفی و با تکیه بر روش ادبیّات تطبیقی، میزان خلّاقیّت و هنرآفرینی دو شاعر را در شعر روایی بررسی و مقایسه کرده است. نتیجۀ به‌دست‌آمده از پژوهش نشان می‌دهد که نیما با خلّاقیّتی شاعرانه، نمادهای افسانه‌‌ای را به گونه‌‌ای در تاروپود شعر روایی خود تنیده که جنبۀ هنری بدان بخشیده است، امّا مطران با استفاده از موادّ تاریخی، شعری روایی را در قالبی سنّتی پدید آورده است. نوآوری نیما در خلق یک معنای تخیّلی تازه و پیوند دادن آن با زندگی امروز است، امّا خلّاقیّت مطران، محدود به ایجاد ارتباط میان یک روایت تاریخی با دنیای امروز است. در مجموع می‌‌توان گفت، میزان ابتکارات نیما در خلق مضمون‌‌های نو، به کمک شعر روایی، با توجّه به گستردگی دامنۀ تخیّل در آن، بسیار بیشتر از مطران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis between Nima Yooshij and Khalil Matran A Contemplation on the Creativity of both Poets

نویسندگان [English]

  • Ali Salimi 1
  • Badri Yari Nezamabadi 2
1 Assistant Professor in Arabic Language and Literature, Razi University
2 MA. Student in Arabic Language and Literature, Razi University
چکیده [English]

Using the narrative poetry to express human and social concerns is one of the commonalities between Nima Yooshij and Khalil Matran, the modern Persian and Arab poets. Lots of Nima’s poems benefit the narrative aspects. Khilil Matran is also of the Arab poets who have imported the narrative aspects in modern Arabic poetry. Based on the method of comparative literature, this study has being accomplished to analyze the rate of two poets’ creativity through a cross-sectional research.  The results show that Nima had imported the symbols of fiction in his poetry texture in a way that it has been changed to an artistic work, but Matran has created, using historical issues, his narrative poetry in a traditional format. The innovative aspect of Nima’s poetry flows in creation of a new fictional meaning and its relation to modern life, but Matran’s is restricted to the relation existing between a historical event and the modern life. Due to the extensive range of imagination, it can be said, in overall, that Nima had a greater share in creating modern concepts with the use of narrative poetry in comparison with Matran.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative literature
  • Nima Yooushij
  • Khalil Matran
  • Narrative Poetry
  • symbol