پژوهشی بر رابطۀ راوی با روایت‌شنو و رویدادها و شخصیّت‌ها در ادبیّات داستانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین

چکیده

فاصلۀ راوی از رویدادها و شخصیّت‌ها و روایت‌شنو، از متنی به متن دیگر متفاوت است و این فاصله امکان دارد از نظر بُعد زمانی، حضور جسمانی و عقلانی و اخلاقی و یا عاطفی باشد؛ برای مثال، راویِ خشم و هیاهو بدون تردید از بنجی باهوش‌تر است. در داستان بچۀ مردم نوشتۀ جلال آل‌احمد، هر چه داستان به پیش می‌رود، روایت‌شنو (مخاطب) بیشتر با راوی (زن) مخالفت می‌کند. در داستان حضرت یوسف(ع)، شخصیّت یوسف از دیگر برادران وارسته‌تر است. نگارندگان پژوهش حاضر به شیوۀ
توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، ضمنِ ادغام مفاهیم و اندیشه‌های مطرح در رویکردهای شناختی و زبان‌شناختی، کوشیده‌اند درک و فهم خود را از ماهیّت بررسی رابطۀ راوی با روایت‌شنو و رویدادها و شخصیّت‌ها در ادبیّات داستانی با فهرستی محدود (امّا دقیق) از متون داستانی ایرانی و خارجی نشان دهند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که در علم روایت‌شناسی و ادبیّات داستانی، بین راوی و رویدادها و شخصیّت‌ها، از جنبه‌های مختلف تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Narrator and the Audience Events and Characters in Fiction

نویسندگان [English]

  • Eliys Norraie 1
  • Fazlollah Khodadadi 2
1 Assistant Professor in Persian Language and Literature, Razi University of Kermanshah
2 Ph.D. student in Persian Language and Literature, Imam Khomeini International University of Qazvin
چکیده [English]

There are different distances between the narrator of events, characters and the audience in different literary works, and these distances may be in the aspects of time, physical intellectual, emotional or moral attendance. For instance, the narrator of “The Sound and the Fury” is undoubtedly smarter than Bnjy. Whatever the story moves forward in Jalal Al-e Ahmad’s "Someone else's child”, the listener (audience) opposes the narrator (who is a woman), or in the story of Joseph the Prophet, He is more pious than his brothers. The authors of present paper have tried to show their understanding of the nature of the relation between the narrator and the audience, events and characters in fiction integrating the concepts and ideas discussed in the cognitive and linguistic approaches through an analytic-descriptive method and using the library resources in a restricted (but minute) list of Persian and non-Persian works.  The results show that there are outstanding differences, from different aspects, between the narrator, events, and characters from the perspective of narratology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrator
  • event
  • Audience
  • Character
  • aesthetic distance
  • Fiction