درآمدی بر جایگاه فرایند اقناع در فنّ خطابه و مطالعات ادبی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران

چکیده

اقناع، فرایندی است که به منظور نفوذ در مخاطبان و مجاب ساختن آنان به وجود می‌آید. این فرایند ارتباطی اهمّیّت ویژه‌ای در دنیای ادبیّات دارد؛ زیرا همواره یکی از مهمّ‌ترین اهداف سخنوران و پدیدآورندگان آثار هنری، اقناع مخاطبان بوده است. با توجّه به این اهمّیّت، از چند دهۀ اخیر مطالعات گوناگون و متفاوتی دربارۀ رابطۀ اقناع و ادبیّات انجام شده است. این نوع تحقیقات که از غرب آغاز شده، دربارۀ شیوه‌ها و روش‌های اقناع مخاطب، مباحث گوناگونی را مطرح می‌سازد. در این مقاله سعی شده است تا حدودی سیر مطاله و پژوهش دربارۀ فرایند اقناع از دیرباز تا قرن حاضر ترسیم و همچنین اهمّیّت این نوع مطالعات در حوزۀ ادبیّات مشخّص شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Process of Persuasion and its Position in Rhetoric and Literary Studies

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Moazzeni 1
  • Mohammad Ahmadi 2
1 Professor in Persian Language and Literature, University of Tehran
2 PhD. Candidate in Persian Language and Literature, University of Tehran
چکیده [English]

Persuasion is a process which tries to convince audiences and invade their minds. This communicative process has an important role in literary world, because one of the main aims of authors and poets has always been to persuade their audiences. Considering such an important, there has been accomplished several different studies on the nature of persuasion in literature and literary studies in recent years. These types of researches which have started in West and developed and spread all over the world deal with various methods on which the audience would be persuaded. In this study, we have tried to survey the history of persuasion process to make the importance of such studies in the field of literature and literary criticism clear.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • process of persuasion
  • persuasive discourse
  • Aristotle
  • Rhetoric
  • literature