تحلیل رمان اسفار کاتبان بر اساس شاخصه‌های نگارش رمان مدرنیستی و پسامدرنیستی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حضرت نرجس (س) رفسنجان

چکیده

برخی از متون ادبی در مرز میان دو جریان ادبی قرار دارند و ویژگی‌های هر دو را منعکس می‌سازند. برخی از مؤلّفه‌های ادبی نیز بین هر دو جریان مشترک است و می‌توان آنها را حتّی در متون خلق‌‌شده در دو دورۀ متفاوت مشاهده کرد. رمان اسفار کاتبان جزو آثاری است که بسیاری از تکنیک‌ها و تمهیدات مشترک بین شیوۀ نگارش مدرنیستی و پسامدرنیستی را دارد؛ تمهیداتی چون تعدّد راوی و روایت‌ها، بی‌نظمی زمانی در روایت، مرگ مؤلّف، برجستگی متن، شباهت داشتن شخصیّت‌ها به یکدیگر، غلبۀ عنصر وجودشناسی بر عنصر معرفت‌شناسی، روایت بودن تاریخ، دور باطل، بینامتنیّت، درآمیختن ژانرها یا التقاط‌گرایی و در کنار هم قرار دادن نثر قدیم و جدید. ابوتراب خسروی کوشیده است در این رمان با توجّه به برخی از ویژگی‌های غالب در رمان‌های پسامدرن، به شیوۀ نگارش پسامدرنیستی نزدیک شود. در پژوهش حاضر، به بررسی ویژگی‌های این رمان از این منظر پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of “Asfār-e-Kātebān (Books of Scribers) in Terms of its Modernist and Post-Modernist Narrative Features

نویسنده [English]

  • Afsaneh Hasanzade Dastjerdi
چکیده [English]

Some literary texts seem being created on the threshold of two different movements, since they reflect the features of them both. Some literary features are also common in two different literary movements and they can even be seen in the works belong to two different eras. The novel “Asfār-e-Kātebān” (Books of Scribers) is among the works which have lots of techniques and measures which are the same in modernist and post-modernist styles; measures such as numerous narrators and narratives, non-linear disjointed narrative, death of the author, language prominence, similarity of the characters in one single work, the text prominence,  the preference of ontology over epistemology, the narrative nature of history, the vicious circles, intertextuality, combining different  genres or eclecticism, and putting old and new text in together.  According to the features of post-modernist novels, Abutorāb Khosravi, the author, has made an effort to get close post-modernist style. We are going to examine, in present study, the above-mentioned novel from this perspective. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literary Fiction
  • Narration
  • Novel
  • Abutorāb Khosravi
  • Asfār-e- Abutorāb (Books of Scribers)
  • modernism
  • Post-Modernism