بررسی و توصیف نظام عروضی در زبان‌های روسی و فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی زبان و ادبیات روسی دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران

چکیده

شعر دارای ویژگی‌های مختلفی از قبیل وزن و آهنگ و قافیه و صور خیال است. هریک از این ویژگی‌ها به گونه‌‌ای معرف هویت شعرند. در این مقاله، به ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و شباهت‌های نظام عروضی و نیز وزن و آهنگ شعر در دو زبان روسی و فارسی پرداخته شده‌است. ازآنجاکه این بُعد از ویژگی‌های شعر در زبان روسی، در کشور ما بدان اندازه که باید، بررسی نشده، با هدف آشنایی هرچه بیشتر با زبان شعر، چنین پژوهشی انجام یافته‌است. هدف دیگر این مقاله، درک تفاوت‌های نظام عروضی در زبان‌‌های مختلف است. روش بررسی در این پژوهش، مقایسه‌‌ای است. در ابتدا، تعریف مختصری از نظام عروضی و نیز چگونگی اوزان شعری در هر دو زبان گفته شده و این نتیجه به دست آمده‌است که درک وزن شعر در زبان بیگانه می‌‌تواند به فهم عمیق‌‌تر و ترجمۀ بهتر آن کمک شایانی کند. ضمن اینکه وزن شعر در هر زبان با ویژگی‌ها و ساختار آوایی آن زبان، ارتباط تنگاتنگ دارد.

کلیدواژه‌ها