دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 1-198 
6. بررسی و توصیف نظام عروضی در زبان‌های روسی و فارسی

صفحه 87-98

10.22059/jlcr.2016.57566

زینب صادقی سهل‌آباد؛ ملیحه‌‌ جز‌‌سید‌‌محمد‌‌حکیم


10. عناصر بینامتنیت در روایات پیکارسک و مقامات

صفحه 153-171

10.22059/jlcr.2016.57571

عنایت‌االله شریف‌پور؛ محمدصادق بصیری؛ آرزو پوریزدان‌پناه کرمانی