دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-194 
1. نقد و تحلیل تشبیه در نفثة‌المصدور

صفحه 1-21

10.22059/jlcr.2015.56692

محمدامیر مشهدی؛ حسین اتحادی؛ عبدالله واثق عباسی


8. نمادپردازی و تصویرسازی با واژة کودک در ادبیات کلاسیک

صفحه 139-157

10.22059/jlcr.2015.56707

ابراهیم ظاهری عبدوند؛ جمال الدین مرتضوی؛ اسماعیل صادقی