ریخت‌شناسی حکایت‌های گلستان سعدی (بر اساس الگوی پیشنهادی پاول وهویلین)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ادبیات انگلیسی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

ریخت‌شناسی داستان پاول وهوویلین، یکی از الگوهای روایت‌شناسی داستان‌های قهرمان‌محور به حساب می‌آید که به نوعی تخلیصی از روایت‌شناسی داستان پراپ است. بر این اساس، هر داستان قهرمان‌محور دارای مراحل پنجگانۀ (احساس کمبود و نقصان از سوی قهرمان، انگیزش برای جبران آن، مواجهه با یاریگر، رویارویی با آزمون، پاداش) است که شاکلۀ و ساختار روایی آن‌ها می‌تواند دیدگاه و هدف نویسنده را آشکار کند. گلستان سعدی به عنوان یک اثر تعلیمی، هشت حکایت منطبق با الگوی پیشنهادی وهویلین در باب اول است. همۀ قهرمان‌ها، انسان و مرتبط با واژه‌ـ معنای دربارند که با چالشی روحی، جسمی و موقعیتی، البته ناخواسته، رویارو شده‌اند. یاریگرهایی از نوع ترکیبی، «انسان و موقعیت»، به‌ویژه طبقۀ طبیبان آن‌ها را همراهی می‌کنند. پس از آن، در آزمونی صفات والای انسانی فرد مانند (درایت، صبر، فراست، وفاداری، رفاقت و وارستگی و مناعت طبع) سنجیده می‌شود. تمام قهرمان‌ها با سربلندی از آن بیرون می‌آیند و خواسته‌ای که زمینه‌ساز حرکت بود، با همان کیفیت متصور یا بیش از آن، حاصل می‌شود. بر این اساس، سعدی با پردازش حکایت‌های قهرمان‌محور در فضایی واقع‌گرایانه، هر انسانی را قهرمان روایت زندگی خود معرفی می‌کند و از ژانر قهرمانانه در راستای اهداف ادبیات تعلیمی بهره می‌برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Morphology of Anecdotes in Saadi's Gulistan On the Basis of Paul Vehvilainen's Suggested Model

نویسندگان [English]

  • Sepideh Yeganeh 1
  • Haniyeh Ghavami 2
1 Assistant Professor in Department Persian Language & Literature, Alzahra University
2 MA. Student in Department English Literature, Alzahra University
چکیده [English]

The Morphology of the story by Paul Vehvilainen is one of the morphology patterns for analyzing hero-centered stories which is somehow a summarization of Propp’s method. Accordingly, each hero-centered story consists of five stages (the feeling of shortage and deficiency by the hero, his motive for compensation, facing the helper, confronting the test, and reward) by which narrative structure and formation can reveal the author's purpose and point of view. As a didactic work, Sa'di's Gulistan contains, in its first volume, eight anecdotes coincided with the Paul Vehvilainen’s suggested model. All heroes are people related to the word or meaning of the court and faced with unwanted psychological, physical and situational challenges. Some "human/situation" combinations of helpers, the class of therapists in particular, accompany them. Afterwards, the humanistic high quality features of the person such as (tact, patience, insight, loyalty, friendship, freedom, and magnanimity) are measured in an examination. All the heroes come out proudly, and the desire brought the movement about would be achieved with the same quality or above. Therefore, processing heroic narratives in a realistic space, Saadi introduces everyone as the hero of his own life narrative and utilizes the heroic genre to get his purposes in didactic literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphology
  • Paul Vehvilainen
  • Gulistan of Saadi
  • Narrative
  • Morphology of the story
اخوت، احمد (1373)، دستور زبان داستان، اصفهان، فردا.
اسکولز، رابرت (1383)، درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، چ 2، تهران، آگه.
تولان، مایکل جی (1383)، درآمدی نقادانه ـ زبان‌شناختی بر روایت، ترجمۀ ابوالفضل حری، تهران، بنیاد سینمایی فارابی.
پراپ، ولادیمیر (1368)، ریخت‌شناسی قصه‌های پریان، ترجمۀ فریدون بدره‌ای، تهران، توس.
شریف‌نسب، مریم (1394)، روایت‌پژوهی داستان‌های عامیانۀ ایرانی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
Aguirre, M. (2011), “An Outline of Propp’s Model for The Study of Fairytales”, The Northanger Library Project (NLP), P.p: 143-175.
Bressler, C. E. (2013), Literary Criticism: An Introduction to Theory & Practice, Pearson, Prentice Hal.
Proop, V. (1968), Morphology of the Folktale, 2ndedit, Austin, University of Texas Press.