Journal of Literary Criticism and Rhetoric

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

اختصار رمان‌ها یکی از مسائل و معضلاتی است که در رمان‌نویسی مدرن زبان فارسی وجود دارد. نویسندگان غالباً به نوشتن اندیشه می‌پردازند، ولی اندیشه در این رمان‌ها، چنان گنجایی ندارد که بتواند رمان‌هایی نظیر رمان چند جلدی مارسل پروست با نام در جستجوی زمان از دست رفته ایجاد کند. ابراهیم یونسی در رمان زمستان ‌بی‌بهار، از امکانات و ظرفیت‌های متعدد و مختلف روایتگری استفاده می‌کند تا کتابی بنویسد که درعین‌حال که از تجربۀ‌زیستۀ وی بهره‌مند است، حاوی معانی و لایه‌های پنهان باشد و امکان خوانش‌های غیرصریح را به خوانندگان بدهد. مکان و زمان و دیگر عناصر در رمان زمستان ‌بی‌بهار بسیار گسترده است و زبان و اندیشه‌ای که در آن به‌کار رفته، متناسب با این گستردگی، دارای تنوع و هماهنگی است. در این مقاله کوشیده‌ایم به تحلیل و ارزیابی انتخاب‌های نویسنده در حوزۀ پیرامتن اعم از عنوان کتاب، دیباچه و طرح جلد، راوی، مخاطب، شگردهای روایتگری و تناسب میان این عناصر بپردازیم. نویسنده از امکانات و ظرفیت‌های رمان‌نویسی نظیر طنز و نقیضه‌سازی، جنبه‌های فراداستانی، کارکردهای شهودی و ایدئولوژیک راوی، کاربرد آگاهانۀ زمان متناسب با روایت رمان، انتخاب مکان خاص داستان، دیدگاه پسامدرنی به تاریخ و توازی گذشته و حال استفاده می‌کند. مجموعۀ شگردهای نویسنده گواه آن است که رمان زمستان بی‌بهار فراتر از تجربۀ شخصی و زندگی‌نامه است؛ شورشی علیه زمان در اوج ناامیدی است. راوی ناامید از روایت، به جنگ زمان برمی‌خیزد و در نهایت خود را مغلوب زمان می‎بیند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critique and analysis of Ebrahim Younesi biography in the form of the Novel Zemestan-e-Bibahar

نویسندگان [English]

  • Teymoor Malmir 1
  • Najmoddin Rostam Younes 2

1 Professor of Persian Literature, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

2 Ph.D Candidate of Persian Language and Literature, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

چکیده [English]

Shortness of the published novels is a major problem in modern Persian fiction writing. Modern Persian novelists usually write about thoughts but the thought expressed in these works is not broad enough to create multivolume works such as Proust’s Remembrance of Things Past. In the novel Zemestan-e-Bibahar (Winterless Spring), Ibrahim Younesi uses the various capacities of narration to write a novel that not only benefits from his life experience but also contains hidden meanings which allow readers to discover for themselves. Place, time, and other elements in the novel Winterless Spring are extended, and the language and ideas used in it, are in proportion to this breadth. They are varied and harmonious. In this article, we have tried to analyze and evaluate the author's choices of paratext, including book title, preface and cover design, and the text of the novel such as narrator and narrative techniques and the harmony between all of these elements. The author uses the possibilities and capacities of novel writing such as humor, contradiction, meta-fictional elements, intuitive and ideological functions of the narrator, conscious use of time appropriate to the narration of the novel, choosing a specific place in the story, postmodern view of history and parallelism of past and present. The author's collection of tricks proves that the novel is beyond personal experience and biography; it is a rebellion against time at the height of despair. The narrator, disappointed with the narrative, battles with time and finally finds himself defeated by it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibrahim Younesi
  • Zemestan -e- Bibahar
  • novel of biography
  • functions of the narrator
  • postmodern narrative of history
آیینه‌وند، صادق (1369)، «مکتب تاریخ‌نگاری طبری»، یادنامۀ طبری؛ شیخ المورخین ابوجعفر محمدبن جریر طبری، چ 1، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صص 335ـ354.
ابوت، اچ. پورتر (1397)، سواد روایت، ترجمۀ رؤیا پورآذر و نیما م. اشرفی، چ 3، تهران، اطراف.
احمدی‌آریان، امیر (1393)، شعارنویسی بر دیوار کاغذی؛ از متن و حاشیۀ ادبیات معاصر، چ 2، تهران، چشمه.
پاینده، حسین (1393)، داستان کوتاه در ایران (ج 3، داستان‌های پسامدرن)، چ 2، تهران، نیلوفر.
پُلارد، آرتور (1391)، طنز، ترجمۀ سعید سعیدپور، چ 5، تهران، مرکز.
حاجی ‌صادقی، امیر (1383)، یکی از ما (خاطرات و دیدگاه‌های استاد ابراهیم یونسی)، چ 1، تهران، کوچک.
ژوو، ونسان (1394)، بوطیقای رمان، ترجمۀ نصرت حجازی، چ 1، تهران، علمی و فرهنگی.
سارتر، ژان پُل (1371)، «زمان در نظر فاکنر»، خشم و هیاهو، ترجمۀ ابوالحسن نجفی، چ 2، تهران، نیلوفر.
سناپور، حسین (1397)، آغازکنندگان رمان مدرن ایران، چ 1، تهران، چشمه.
فرای، نورتروپ (1391)، تحلیل نقد (کالبدشکافی نقد)، ترجمۀ صالح حسینی، چ 2، تهران، نیلوفر.
ــــــــــــــ (1363)، تخیل فرهیخته، ترجمۀ سعید ارباب شیرانی، چ 1، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
فورستر، ادوارد مورگان (1369)، جنبه‌های رمان، ترجمۀ ابراهیم یونسی، چ 4، تهران، نگاه.
کرنی، ریچارد (1384)، در باب داستان، ترجمۀ سهیل سمی، چ 1، تهران، ققنوس.
لاج، دیوید. (1388)، هنر داستان‌نویسی با نمونه‌هایی از متن‌های کلاسیک و مدرن، ترجمۀ رضا رضایی. چ 1، تهران، نی.
ــــــــــ (1394)، «رمان پسامدرنیستی»، نظریه‌های رمان: از رئالیسم تا پسامدرنیسم، ترجمۀ حسین پاینده، چ 3، تهران، نیلوفر.
مارتین، والاس (1389)، نظریه‌های روایت، ترجمۀ محمد شهبا، چ 4، تهران، هرمس.
موکه، داگلاس کالین (1389)، آیرونی، ترجمۀ حسن افشار، چ 1، تهران، مرکز.
میرعابدینی، حسن (1386)، صدسال داستان نویسی ایران، چ 4، تهران، چشمه.
وو، پاتریشیا (1390)، فراداستان، ترجمۀ شهریار وقفی‌پور، چ 1، تهران، چشمه.
یونسی، ابراهیم (1392)، هنر داستان‌نویسی، چ 11، تهران، نگاه.
ــــــــــــــ (1388)، زمستان بی‌بهار، چ 3، تهران، نگاه.
Abbott, H.P. (2018), The Cambridge Introduction to Narrative, R. Pourazar & N.M. Ashrafi, 3th Ed, Tehran, Atraf. [In Persian].
Ainevand, S. (1990), "Tabary Histology School", Tabari Memorial, Sheikh al-Movarekhin Abu Jafar Mohammad Ibn Jarir Tabari. Pp. 335-354. Tehran, Printing and Publication Ministry of Culture and Islamic Guidance. [In Persian].
Ahmadi Ariyan, A. (2014), Slogan Writing on a Paper Wall: From the Text and Margins of Contemporary Literature, 2th Ed., Tehran, Cheshmeh. [In Persian].
Forester, E.M. (1989), Aspects of the Novel, Translated by Ibrahim Younesi, 4th Ed., Tehran, Negah. [In Persian].
Frye, N. (2012), Anatomy of Criticism: Four Essays, Translated by S. Hosseini, 2th Ed., Tehran, Niloufar. [In Persian].
---------- (1983), The Educated Imagination, Translated by S. Arbab Shirani, 1th Ed., Tehran, Markaz Nashr Daneshgahi. [In Persian].
Hajisadeqi, A. (2004), One of Us (Memoirs and Views of Master E. Younisi), 1th Ed., Tehran, Kouchak. [In Persian].
Jouve, V. (2015), Poetic of Roman, Translated by N. Hejazi, 1th Ed., Tehran, Elmi & Farhangi. [In Persian].
Kearney, R. (2005), On Stories (Thinking in Action), Translated by S. Sami, 1th Ed., Tehran, Qoqnoos. [In Persian].
Lodge, D. (2009), The Art of Fiction: Illustrated from Classic and Modern Texts, Translated by R. Rezaei, 1th Ed., Tehran, Ney. [In Persian].
Lodge, D. & et al. (2015),"Novel of Postmodernity", Novel Theories from Realism to Postmodernism, Translated by H. Payendeh, 3th Ed., Tehran, Niloufar. [In Persian].
Mirabedini, H. (2007), One Hundred Years of Iranian Fiction, 4th Ed., Tehran, Cheshmeh. [In Persian].
Mokeh, D.K. (2010), Irony, Translated by H. Afshar, 1th Ed., Tehran, Markaz, [In Persian].
Payendeh, H. (2014), The Short Story in Iran (Postmodern Stories), 3th Ed., Tehran, Niloufar. [In Persian].
Pollard, A. (2012), Satire, Translated by S. SaeidPoor, 5th Ed., Tehran: Markaz. [In Persian].
Sanapour, H. (2018), Beginners of Modern Novels in Iran, 1th Ed., Tehran, Cheshmeh. [In Persian].
Sartre, J.P. (1992), "Time According to Faulkner", The Sound and the Fury, Translated by A. Najafi, 2th Ed., Tehran, Niloufar. [In Persian].
Wallace, M. (2010), Recent Theories of Narrative, Translated by M. Shahba, 4th Ed., Tehran, Hermes. [In Persian].
Woo, P. (2011), Metafiction, Translated by Shahreyar Waqfipour, 1th Ed., Tehran, Cheshmeh. [In Persian].
Younesi, E. (2009), Zemestan-e Bi-Bahar (Springless Winter), 3th Ed., Tehran, Negah. [In Persian].
Younesi, E. (2013), The Art of Fiction, 11th Ed., Tehran, Negah. [In Persian].