دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 22، شهریور 1400، صفحه 1-244