دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-180 

مقاله پژوهشی

1. بازخوانی رمان بوف کور از منظر فردیت یافتگی و سه گانی

صفحه 1-1

10.22059/jlcr.2020.301854.1460

مختار ابراهیمی؛ علی تسلیمی؛ پرستو افراشته