دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 21، خرداد 1400، صفحه 1-188 

علمی-پژوهشی

بازخوانی رمان بوف کور از منظر فردیت یافتگی و سه گانی

صفحه 1-18

10.22059/jlcr.2020.301854.1460

مختار ابراهیمی؛ علی تسلیمی؛ پرستو افراشته