دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 24، اسفند 1400، صفحه 1-164 

علمی-پژوهشی

تحلیل زمینه‌های ایجاد هنجارگریزی در استعاره‌های عرفانی

صفحه 1-20

10.22059/jlcr.2021.320086.1640

نعیمه ابراهیمی علویجه؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ محمدجواد شمس؛ امیر جوان‌آراسته


تحلیل مؤلفه‌های پسامدرن در رمان قهوۀ سرد آقای نویسنده

صفحه 79-99

10.22059/jlcr.2021.328889.1727

احمد حیدری گوجانی؛ محسن ذوالفقاری؛ حسن حیدری؛ حجت الله امیدعلی