دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 23، آذر 1400، صفحه 1-180 
استعاره‌های مفهومی حوزۀ عشق در خسرو و شیرین نظامی

صفحه 81-103

10.22059/jlcr.2021.302081.1466

سمیرا صمیمی فر؛ غلامرضا سالمیان؛ محمد ابراهیم مالمیر


پیشگویی در منظومه‌های پهلوانی پس از شاهنامه

صفحه 189-214

10.22059/jlcr.2021.314692.1598

مرتضی مقصودی نژاد؛ مجید حاجی زاده؛ مریم غلامرضابیگی