دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-180 
2. پیشگویی در منظومه های پهلوانی پس از شاهنامه

صفحه 1-1

10.22059/jlcr.2021.314692.1598

مرتضی مقصودی نژاد؛ مجید حاجی زاده؛ مریم غلامرضا بیگی


4. استعاره‌های مفهومی حوزۀ عشق در خسرو و شیرین نظامی

صفحه 1-1

10.22059/jlcr.2021.302081.1466

سمیرا صمیمی فر؛ غلامرضا سالمیان؛ محمد ابراهیم مالمیر


5. ایهام آفرینی ناصر بخارایی

صفحه 1-1

10.22059/jlcr.2021.310074.1541

محمدامیر مشهدی؛ حسین اتحادی