ایهام آفرینی ناصر بخارایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران.

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد زابل، دانشگاه آزاد اسلامی، زابل، ایران.

چکیده

ایهام مهمترین آرایه در بدیع معنوی است چون قابلیت برداشت دو یا چند معنای متفاوت را از واژه ایجاد می‌کند. به همین دلیل سبب گسترش حوزة تداعی معانی کلام و همچنین برجستگی کلام می‌شود. در این پژوهش که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، انواع ایهام در غزل‌های ناصر بخارایی بررسی و تحلیل شده است. بر اساس یافته‌های این تحقیق می‌توان گفت ناصر به استفاده از انواع ایهام رویکرد زیادی داشته است. آنگونه که در 4586 بیت، 838 مورد ایهام به کار برده است. در این میان ایهام تناسب با 414 مورد بیشتر از گونه‌های دیگر ایهام کاربرد داشته است. پس از آن، ایهام و ایهام کنایی کاربرد بیشتری دارند. وی با برقراری ایهام میان اصطلاحات انواع علوم و فنون مختلف، به میزان زیادی به خیال‌انگیزی و بلاغت تصاویر شعرش افزوده است. این تحقیق در پی پاسخ به این سؤالات است که شاعر به ترتیب بسامد از کدام یک از انواع ایهام بهرة بیشتری برده وهمچنین این که در ارائة گونه‌های مختلف ایهام بیشتر به چه واژه‌ها و ترکیباتی نظر داشته است.این تحقیق در پی پاسخ به این سؤالات است که شاعر به ترتیب بسامد از کدام یک از انواع ایهام بهرة بیشتری برده وهمچنین این که در ارائة گونه‌های

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creating Ambiguity From Nasser Bokharaei

نویسندگان [English]

  • mohammadamir mashhadi 1
  • hossein ettehadi 2
1 Professor, Department of Persian Language and Literature, Sistan and Baluchestan University, Sistan and Baluchestan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Zabol Branch, Islamic Azad University, Zabol, Iran.
چکیده [English]

One of the research approaches that examines and analyzes the signs and understands their hidden meanings is the semiotic approach. From this perspective, in order to analyze social phenomena that do not find meaning in themselves, one must pay attention to the cultural structure and network of meanings in which they are located. One of the theorists who proposed a coherent plan for social semiotics was Pierre Girouard. He considers social signs in the two main areas of identity and social etiquette to be examined and analyzed. This research, which is written in a descriptive-analytical method and refers to library sources, tries to rely on Giro’s consistent theory and with the approach of social semiotics, analyzes the type and manner of appearance of social signs the novel Gypsy by the Fire, which is a social novel written by Moniro Ravanipour. The results of this article show that Ravanipour, in the novel Gypsy by the Fire, uses many symptoms, concerns about social issues, and especially concerns about the problems and sufferings of women who are trapped in superstitious beliefs. The author’s significant use of symbols such as occupational group uniforms, tribal rituals, superstitious and reactionary beliefs, and justice-seeking movements, which are the most important signs to express “The author’s objections to social issues have been used, along with various methods of ethnography and non-verbal communication (such as tone, clothing, etc.) to reflect the bitter realities of society and to express specific goals in the form of life descriptions.” The mirror is noteworthy. Under the component of “uniform” and in the semantic component of “occupational groups”, the author has been able to point out the occupational inequality of women and men among the gypsy tribes. Or in the discussion of the semiotic component of “tribal customs” in the gypsy tribes, education has no place and according to the law of caravans, houses and homes are forbidden for the nomads, there is no meaningful settlement and the gypsy girls in Marriage has no choice

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nasser Bokharaei's
  • Sonnet
  • Ambiguity
  • Types of Ambiguity
  • Imagination
التفتازانی، سعدالدّین (1383)، مختصر المعانی، قم، انتشارات دار الفکر.
الرادویانی، محمدبن عمر (1386)، ترجمان البلاغه، به اهتمام محمد جواد شریعت، اصفهان، دژنپشت.
انوری، حسن (1383 الف)، صدای سخن عشق، تهران، سخن.
ــــــــــــ (1383 ب)، فرهنگ کنایات سخن، تهران، سخن.
بخارایی، ناصر (1353)، دیوان اشعار، به کوشش مهدی درخشان، تهران، بنیاد نیکوکاری نوریانی.
بهار، مهرداد (1376)، پژوهشی در اساطیر ایران، تهران، آگه.
دهخدا، علی‌اکبر (1377)، لغت‌نامه، تهران، مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران.
رازی، امین احمد (1389)، تذکرۀ هفت اقلیم، تصحیح، تعلیقات و حواشی محمدرضا طاهری، تهران، سروش.
راستگو، سیدمحمد (1379)، ایهام در شعر فارسی، تهران، سروش.
رنگچی، غلامحسین (1389)، گل و گیاه در ادبیات منظوم فارسی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ستایشگر، مهدی (1381)، واژه‌نامۀ موسیقی ایران‌زمین، تهران، اطلاعات.
شفیعی‌ کدکنی، محمدرضا (1383)، صُوَر خیال در شعر فارسی، تهران، آگه.
صبا، محمد مظفّر حسین (1343)، تذکرۀ روز روشن، تصحیح و تحشیۀ محمدحسین رکن‌زاده آدمیت، تهران، کتابخانۀ رازی.
صفا، ذبیح‌االله (1373)، تاریخ ادبیات در ایران، ج 3، تهران، فردوس.
شمیسا، سیروس (1390)، نگاهی تازه به بدیع، تهران، نشر میترا.
ـــــــــــــــ (1379)، سبک‌شناسی شعر، تهران، فردوس.
کاشفی سبزواری، میرزا حسین واعظ (1369)، بدایع‌الافکار فی صنایع الأشعار، ویراستۀ میرجلال‌الدّین کزّازی، تهران، نشر مرکز.
کزّازی، میر جلال‌الدّین (1381)، بدیع، تهران، نشر مرکز.
گرکانی، محمدحسین (1377)، ابدع البدایع، به اهتمام حسین‌ جعفری، تبریز، احرار.
گوهرین، سید صادق (1388)، شرح اصطلاحات تصوّف، تهران، زوّار.
مرتضوی، منوچهر (1338)، «ایهام یا خصیصۀ اصلی سبک حافظ»، نشریۀ دانشکدۀ ادبیات تبریز، س 11، ش 49، صص 193ـ224.
مصفّی، ابوالفضل (1388)، فرهنگ اصطلاحات نجومی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
نشاط، سید محمود (1346)، زیب سخن، تهران، سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران.
واله داغستانی، علیقلی‌خان (1391)، تذکرۀ ریاض‌الشعراء، تصحیح و مقدمۀ ابوالقاسم رادفر و گیتا اشیدری، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
وحیدیان‌ کامیار، تقی (1379)، بدیع از دیدگاه زیبایی‌شناسی، تهران، انتشارات دوستان.
وطواط، رشیدالدّین محمد (1362)، حدائق السحر فی دقائق الشعر، به تصحیح و اهتمام عباس اقبال، تهران، کتابخانۀ سنایی و کتابخانۀ طهوری.
یاحقی، محمدجعفر (1386)، فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی، تهران، فرهنگ معاصر.
Al-Taftazani, S. (2004), Mokhtasr al-Ma’ni, Ghom, Dar ul-Fekr Publication [In Persian].
Al-Radooyani, M. (2007), Tarjoman al-Balagha, By Mohammad Javad Shariat, Isfahan, Dozhanposht [In Persian].
Anvari, H. (2004), Sedaye Shokhan-e Eshgh, 9th Ed., Tehran,Sokhan [In Persian].
ــــــــــــــ (2004), Farhang-e Kenayat-e Sokhan, Tehran, Sokhan [In Persian].
Bokharaei, N. (1974), Divan Asha’r, By Mehdi Derakhshan,Tehran, Nooriyani Foundation [In Persian].
Bahar, M. (1996), Research in Iranian Mythology, Tehran, Agah [In Persian].
Dehkhoda, A. (1998), Loghatname, 2th Ed., Tehran, University of Tehran Press [In Persian].
Garkani, M. (1998), Abda al-Badaye, By Hossein Jafari, Tabriz, Ahrar Publication [In Persian].
Goharin, S. (2009), Sharh-e Estelahat-e Tasavvof, Tehran, Zovvar [In Persian].
Kashefi Sabzavari, M. (1980), Badaye al-Afkar fi Sanaye al-Ashar, Edited by Mir Jalal al-Din Kazzazi, Tehran, Markaz [In Persian].
Kazzazi, M. (2006), Badi, 1th Ed.,Tehran, Markaz [In Persian].
Mortazvi, M. (1959), "Ambiguity or the Main Feature of Hafez Style", Journal of Tabriz Faculty of Literature, N. 49, Pp. 193-224 [In Persian].
Mosaffa, A. (2009), A Dictionary of Astronomical Terms, 4th Ed., Tehran, Institute for Humanities and Cultural Studies [In Persian].
Neshat, M. (1967), Zib-e Sokhan, Tehran, Iran Books Publishing Company [In Persian].
Rangchi, Gh. (2010), Flowers and Plants in Persian Literature, Tehran, Institute Humanities and Cultural Studies [In Persian].
Rastgoo, M. (2000), Amphilologi in Persian Poerty, Terhran, Soroosh [In Persian].
Razi, M.A. (2010), Tazkareh Haft Eghlim, Edited by Mohammad Reza Taheri, 2thEd., Terhran, Soroosh [In Persian].
Saba, M. (1964), Tazkareh Rooz-e Roshan, Edited by Mohammad Hossein Roknzadeh Adamiyyat, Tehran, Razi Library [In Persian].
Safa, Z. (1994), History of Iranian Literature, Vol. 3, Tehran, Ferdows [In Persian].
Setayeshgar, M. (2002), A Collection of Iranian Music, 2th Ed., Tehran,
Ettela’at [In Persian].
Shafiei Kadkani, M. (2004), Imaginary forms in Persian Poetry, Tehran, Agah [In Persian].
Shamisa, S. (2006), Figures of Speech a New Outline, 2th Ed., Tehran, Mitra [In Persian].
ـــــــــــــــــ (2000), Poetry Stylistics, 2th Ed., Tehran, Ferdows [In Persian].
Vahidiyan Kamyar, T. (2000), Innovative from an Aesthetic Point of View, Tehran, Doostan [In Persian].
Vale Daghestani, A. (2012), Tazkerah Riyaz al-Shoara, Edited by Abolghasem Radfar & Gita Oshidari, Tehran, Institute Humanities an Cultural Studies [In Persian].
Vatvat, R. (1983), Hadaegh Al-Sehr fi Daghaegh Al-Sher, Edited by Abbas Eghbal, Tehran, Tahoori Library and Sanaei Library [In Persian].
Yahaghi, M. (2010), Culture of Mythology and Stories, 3th Ed., Tehran, Farhang Moaser [In Persian].