Journal of Literary Criticism and Rhetoric

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانۀ دانشگاه تهران،تهران، ایران.

2 استاد گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقالۀ حاضر با هدف مطالعۀ چگونگی بازتاب نقش و کارکرد رسانه‌های ارتباط‌جمعی در تفسیر یا تغییر جهان پیرامون در متن ادبیات داستانی معاصر فارسی در ایران نوشته شده‌است. هدف این بوده که معلوم شود رسانه که بازتاب‌دهندۀ جامعه است، چگونه در رمان به صحنۀ بازتاب کشانده شده‌است. همچنین، سعی شده تصویری از توصیف و تصدیق حضور همه‌گیر رسانه‌های ارتباط‌جمعی در اجتماع واقعی و ملموس، با تحلیل رمان ارائه شود، تا کارکرد و نقش اجتماعی رسانه در دنیای واقعی را بر اساس قدرت و نفوذ رسانه در متن رمان فارسی معاصر ایران بتوان تحلیل کرد. ازاین‌رو، 12 رمان واقع‌گرای معاصر فارسی که هم در جمهوری اسلامی ایران منتشر شده‌اند و هم نویسندگان آن ساکن ایران هستند، با روش انتخاب هدفمند نمونه برای تحلیل کیفی انتخاب شدند. سپس همۀ عبارات مربوط به رسانه‌های خبری سنّتی، یعنی رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله، از این متون استخراج شد و روی محتوا و معنا و نیز ساختار آن‌ها بر مبنای نظریات نقد ادبی و جامعه‌شناسی ادبیات مطالعه شد. سرانجام، یافته‌ها حاکی از تصویر شدن رسانه به‌عنوان وسیلۀ ضروری در زندگی روزمره، ابزار اطلاع‌رسانی، ابزار سرگرمی و ابزار قدرت و مقاومت و نیز ابزار آگاهی‌بخش و نقد در جهان رمان فارسی بوده‌است. تفاوت آشکار بین رسانه‌های مکتوب و رسانه‌های شنیداری و دیداری در نقش‌یابی اجتماعی و تأکید بر فرهنگ شفاهی، نقش‌پذیری تلویزیون و رادیو به‌عنوان اصلی‌ترین دروازۀ دریافت اطلاعات و کسب آگاهی، در مقابل نقش گزینش‌شدۀ روزنامه در زندگی روزمره، و از آن کم‌رنگ‌تر نشریات و مجلات غیرروزانه که نشان‌دهندۀ انتخاب غیرفعال مخاطب است، ضعف رسانه‌ای و نبودِ جایگاه مشخص و مستحکم برای رسانه‌های ارتباط‌جمعی در میان عموم مردم، مصرف مکتوبات رسانه‌ای به‌مثابۀ مؤلفۀ زندگی خواص و بی‌توجهی به مخاطب عام، و نبودِ درک متناسب از فعالیت و ویژگی‌های اهالی رسانه در فضای جامعه، نتایجی هستند که از تحلیل رمان‌ها به دست آمده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reflection of Mass Media in Contemporary Fiction of Iran

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Fakhrian Langroudi 1
  • Azam Ravadrad 2

1 Master of Cultural Studies and Media, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Professor, Department of Social Communication Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

T
his article is to study how mass media role and function in interpreting or changing surrounding world is reflected in Iranian contemporary fiction. The purpose is determining that mass media which leads every other phenomenon to being reflected, how is dragged to the scene of reflection itself. This is also proposed to give a picture of explanation and acknowledgement of media epidemic presence in real society in order to analyze the relation between power and prevalence of mass media in Persian novel and its social role and function in real world. Therefore 12 Persian realistic novels whose authors live in Iran and also are published in I. R. IRAN are chosen by targeted sampling method for qualitative research. All phrases about traditional mass media as radio, TV, newspaper and magazine are derived from these texts and are analyzed on basis of theories of media power, reflection, literary Criticism and sociology of literature, in accordance with cultural studies requirements for understanding media.
Findings revealed that mass media is reflected as “power and trigger tool”, “awareness tool”, “negligence tool”, “routine thing”, “informative tool”, “Hobby tool”, “Contradictive phenomenon/tool”, “secondhand thing”, “Criticism tool” and “presenter phenomenon” in the world of Persian novel. Obvious difference between written media and visual and audio media in social role finding (oral culture), TV and radio roleplaying as the most main gate of being informed, in contrary with picked role of newspapers in everyday life and weaker than them, not-daily print magazines (inactive choice), lack of specified and strong place for news media among public (media weakness), printed media consume as a factor of the elite lifestyle (neglecting public audience), and lack of understood identity of activities and characteristics of media people (threat in meaning of media job), are categories that finding of this research are explained within.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reflection
  • mass media
  • popular life
  • Persian novel
  • fiction
  • text analysis
ایمانی مرنی، نرگس (1390): بازنمایی زندگی روزمرة‌ ایرانیان در رمان‌های برندة جایزة‌ گلشیری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران .
پاینده، حسین (1388): رمان رئالیستی یا سند اجتماعی، در جامعه‌شناسی هنر و ادبیات. سال اول، شماره دوم.
پاینده، حسین (1392): گشودن رمان،  تهران: انتشارات مروارید. چاپ اول.
حریری، ‌نجلا ‌(1385): اصول ‌و ‌روش‌های ‌پژوهش کیفی، تهران: ‌انتشارات‌ آگاه.
حیدری، محمدمهدی (1387): بازنمایی انسان‌شناختی تاریخ معاصر در رمان فارسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
زرافا، میشل (1386): جامعه‌شناسی ادبیات داستانی: رمان و واقعیت اجتماعی، ترجمه‌ نسرین پروینی، تهران: انتشارت سخن، چاپ اول.
سپهری، مهناز (1388): بازنمایی مفهوم عقلانیت در ادبیات معاصر ایران با تکیه بر رمان (1380-1330)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
فرهنگی، مهرداد (1389): بازنمایی روستا در ادبیات داستانی معاصر (1300-1356)؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
الکساندر، ویکتوریا (1390): جامعه‌شناسی هنرها، ترجمه اعظم راودراد، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کوثری، مسعود، (1387)، روش کیفی در رهیافت و روش در علوم سیاسی، به اهتمام عباس منوچهری. تهران: انتشارات سمت.
نوروزی، علی (1389): بازنمایی مفهوم دموکراسی در رمان فارسی معاصر در سال‌‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ ‏خورشیدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
والت، مارجری اِل. دی. (1390): چندگانگی قرائت رمان: سازمان اجتماعی تفسیر، ترجمه‌ حسن چاوشیان، در ارغنون، شماره 9 و 10.
Alexander, V. (2011), Sociology of the Arts, Translated by Azam Rāvadrad, Tehran, University of Tehran Publication [In Persian].
Farhangi, M. (2010), Representation of Village in Contemporary Fiction (1921-1967), Tehran, University of Tehran. [In Persian].
Harir, N. (2006), Principles and Methods of Qualitative Research, Tehran, Agāh Publication [In Persian].
Heidari, MH. (2008), Anthropologic Representation of Contemporary History in Persian Novel, Tehran, University of Tehran [In Persian].
Imāni Marani, N. (2011), Representation of Iranian Everyday Life in Golshiri Prize Awarded Novels, Tehran, University of Tehran [In Persian].
Kowsari, M. (2008), Quantitative Method in Approach and Method in Political Scinces, Tehran, Samt Publication [In Persian].
Norouzi, A. (2010), Representation of Democracy in Contemporary Persian Novel (1961-1978), Tehran :Payam-e Noor University [In Persian].
Pāyandeh, H. (2009), "Realistic Novel or Social Document", Art and Literature Sociology Journal, No. 2, Pp. 69-98 [In Persian].
Pāyandeh, H. (2013), Opening the Novel, Tehran, Morvārid Publication [In Persian].
Sepehri, M. (2009), Representation of Rationality Concept in Iranian Contemporary Literature (1951-2001) Relying on Novel, Tehran, Payam-e Noor University [In Persian].
Walt, M. (2011), "The Multiplicity of Novel Readings: the Social Organization of Interpretation", Translated by Hassan Chavoshiān, Arghanoun Journal, No. 9 &10, Pp. 181-220 [In Persian].
Zerafa, M. (2007), Fiction: Novel and Social Reality, Translated by Nasrin Parvini, Tehran, Sokhan Publication [In Persian].