Journal of Literary Criticism and Rhetoric

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

10.22059/jlcr.2022.347517.1873

چکیده

خاقانی شاعری است خود­ستا؛ به‌طوری‌که کمتر شعری را می‌توان یافت که او سخن از برتری خود نگفته باشد. یکی از دلایل خودستایی‌های خاقانی را عقدۀ حقارت بیان کرده‌اند. در روزگاران گذشته، سطح اجتماعی و اقتصادی خانواده در تعیین جایگاه افراد در جامعه، مؤثر بوده است. از آن­جا که خاقانی خانواده‌ای ثروتمند نداشته مورد بی‌توجهی واقع می‌شده است؛ بنابراین یکی از دلایل خودشیفتگی او، عقده حقارت است. دلیل دیگر، وجود رقیبانی است که از شاعر بدگویی می­کرده­اند در نتیجه شاعر مجبور به بیان شایستگی­های خود بوده است. نظریۀ استعارۀ مفهومی که با آراء لیکاف و جانسون آغاز شد، ثابت کرد که استعاره در تفکر نیز نمود می­یابد. نظام مفهومی که بر اساس آن می­اندیشیم و عمل می‌کنیم ماهیتی استعاری دارد. محیط زندگی، حوادث زندگی، تجربه، فرهنگ و غیره بر افکار و احساسات انسان تأثیر گذاشته در کلام او منعکس می­شود؛ بنابراین با مطالعه آثار یک شاعر یا نویسنده می­توان به اندیشه‌های آن شاعر یا نویسنده دست یافت. در این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است، ضمن معرفی نظریۀ استعارۀ مفهومی، نگاشت‌های استعاری مربوط به خودستایی استخراج شده است. شاعر برای عینی کردن مفاهیم مربوط به خودستایی از مفاهیم حوزه­های زیر به ترتیب بسامد بهره گرفته است: مفاهیم حوزۀ خانواده و نظام اجتماعی (31 مورد)، پادشاهی (۱9 مورد)، طبیعت (۱6 مورد)، حوزۀ دین (15 مورد)، حوزۀ نجوم (4 مورد)، حوزۀ پزشکی (4 مورد)، حوزۀ پیشه­وری (4 مورد)  و ... .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Metaphorical Conceptualization of Khaqani's Self-praise Based on Conceptual Metaphor Theory

نویسندگان [English]

  • Maryam Manouchehri 1
  • esmaeil shafagh 2

1 PhD Student, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

2 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan,, Iran.

چکیده [English]

Khaqani is a self-congratulatory poet; So that you can hardly find a poem where he did not talk about his superiority. One of the reasons for Khaqani's self-praise is the inferiority complex. In the past, the social and economic level of the family was effective in determining the position of people in the society. Since Khaqani did not have a rich family, he has been neglected; Therefore, one of the reasons for his narcissism is his inferiority complex. . Another reason is the existence of rivals who spoke ill of the poet, as a result, the poet had to express his merits. Conceptual metaphor theory, which started with Lakoff and Johnson's opinions, proved that metaphor is also seen in thinking.  The conceptual system based on which we think and act has a metaphorical nature. In the traditional approach, they look at metaphor as a decorative tool, but in the new approach, they look at metaphor as a translinguistic tool that is not only in language; Rather, it is current in human thought and action. Therefore, in the new approach, metaphor is not an aesthetic tool for poets and writers; Rather, all people use it in their daily speech. According to the cognitive linguistic theory of metaphor, in metaphor, we understand one conceptual domain through another conceptual domain; That is, we use the tangible domain to objectify the abstract domain. According to the cognitive linguistic theory of metaphor, many abstract concepts have a metaphorical structure, although they may not be revealed at the level of language. Despite this, metaphors dominate the concepts. Metaphor in its cognitive sense is a bridge to understand abstract or less tangible concepts. Lakoff and Johnson have divided metaphors into three types: 1. Ontological metaphors: existential metaphors are metaphors in which abstract concepts are considered as an entity. 2. Structural metaphor is one concept is organized in the framework of another concept. 3. Directional metaphor is a type of conceptual metaphor in which concepts are conceptualized based on physical directions.The living environment, life events, experience, culture, etc. have an impact on human thoughts and feelings and are reflected in his words; Therefore, by studying the works of a poet or writer, one can reach the thoughts of that poet or writer. In this research, which was carried out in a descriptive-analytical way, while introducing the theory of conceptual metaphor, metaphorical maps related to self-praise were extracted. To objectify the concepts related to self-praise, the poet has used the concepts of the following areas in order of frequency: Concepts of family and social system (31 items), kingdom (19 items), nature (16 items), religion area (15 items), Astronomy field (4 cases), medical field (4 cases), professional field (4 cases) and.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khaqani
  • Ballade
  • Metaphor
  • Ode
  • Self-Praise
  • Conceptualization
  • Conceptual metaphor
قرآن مجید.
بهنام­فر، محمد (1389)، خاقان اقلیم سخن (بررسی عناصر فرهنگ عامه در قصاید خاقانی)، بیرجند، قهستان.
بهنام­فر، محمد و زینب طلایی (1393)، «تحلیل روان‌شناختی خودستایی­های خاقانی بر مبنای دیدگاه کارن هورنای»، ادب غنایی، س 12، ش 22، 69-92. 
پورابراهیم، شیرین و همکاران (1392)، «بررسی معنی‌شناختی مکانی‌شدگی مفاهیم انتزاعی در زبان قرآن»، نثرپژوهی ادب فارسی، س 16، ش 4، 107– 124.
پورسینا، محمدرضا (1395)، معنا­شناسی شناختی کلام الهی در قرآن، رسالۀ دکتری، دانشگاه قرآن و حدیث.
سلیمانی یزدی، سجاد (1395)، «خاقانی و شکسپیر از نظر مفهومی استعاره­ای»، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.
حسینی، سیدمطهره (1396)، «استعارۀ مفهومی رحمت الهی در قرآن کریم»، ذهن، ش 69، 27–52.
دشتی، علی (1364)، خاقانی شاعری دیرآشنا، تهران، اساطیر.
دریکوند، عصمت، ذوالفقار علامی و محبوبه مباشری (1399)، «استعاره­های مفهومی خشم در دیوان خاقانی»، متن‌پژوهی ادبی، دورۀ 26، ش 94، 35-64.
راسخ مهند، محمد (1394)، درآمدی بر زبان‌شناسی شناختی: نظریه‌ها و مفاهیم، چ 5، تهران، سمت.
زمرّدی، حمیرا، مهدی حیدری و آرش دولت‌آبادی (1393)، «فعل ربطی چیستی، ساخت‌ها و فرایندهای آن»، رشد آموزش زبان و ادب فارسی، ش 109، 54ـ57.
عباسی، محمود، حسین صادقی و جواد شیروانی (1395)، «بررسی انواع استعاره در غزلیات حافظ شیرازی بر مبنای زبان‌شناسی شناختی»، علوم ادبی، س 6، ش 8، 73 – 92.
علی بیگی، وحید، محمدامیر عبیدی‌نیا و علیرضا مظفری (1399)، «کارکرد استعاره در شعر خاقانی بر اساس نظریۀ زبان­شناسی شناختی(لیکاف و جانسون)»، بلاغت کاربردی و نقد ادبی، دورۀ 5، ش 1، 137-148.
 کزازی، میرجلال الدین (1387)، سوزن عیسی (گزارش چامه ترسایی خاقانی شروانی)، چ 2، تبریز، آیدین.
کوچش، زلتن (1393)، مقدمه‌ای کاربردی بر استعاره، ترجمۀ شیرین پورابراهیم، تهران، سمت.
گیررتس، دیرک (1393)، نظریه­های معنی شناسی واژگانی، ترجمۀ کوروش صفوی، تهران، علمی.
لیکاف، جرج و مارک جانسون (1396)، استعاره‌هایی که باور داریم، ترجمۀ راحله گندمکار، تهران، علمی.
چهرقانی، رسول (1382)، «نارسیسیسم یا خود­شیفتگی در شعر خاقانی»، آموزش زبان و ادب فارسی، س 17،ش 68، 45–49.
صفوی، کورش (1392)، درآمدی بر معنی‌شناسی، چ 5، تهران، سورۀ مهر.                    
فضائلی، مریم و شیما ابراهیمی (1393)، «بررسی استعارۀ مفهومی احساس غم در شعر مسعود سعد سلمان»، مطالعات زبان و ادبیات غنایی، س 4، ش 13، 65 – 80.
ماهیار، عباس (1385)، سحر بیان خاقانی، کرج، جام گل.
ــــــــــــ (1388)، مالک ملک سخن (شرح قصاید خاقانی)، تهران، سخن.
یگانه، فاطمه و آزیتا افراشی (1395)، «استعاره‌های جهتی در قرآن با رویکرد شناختی»، جستارهای زبانی، ش 33، 193ـ216.