مقایسۀ تطبیقی عنصر پی‌رنگ و معنا در دو روایت قدیم و جدید از داستان «دو کاج»

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی ره، قزوین، ایران.

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی ره، قزوین،ایران.

10.22059/jlcr.2022.325347.1680

چکیده

هدف این مقاله بررسی ساختار پی‌رنگ،  واحدهای معنایی و عناصر زیبایی شناسانۀ پایان در دو روایت قدیم و جدید از داستان دو کاج در کتاب‌های فارسی -کلاس چهارم ابتدایی دهۀ شصت و پنجم امروزی- است.  این روایت منظوم اثر محمدجواد محبت است که در کتاب فارسی چهارم ابتدایی دهۀ شصت با نام «دو کاج» و در کتاب فارسی پنجم امروزی با نام«کاجستان» آمده است و همسایگی دو کاج در کنار یکدیگر را روایت می­کند؛ که  ریشه‌های یکی از آن‌ها بر اثر طوفان آسیب‌دیده و از همسایه می‌خواهد تا چند روزی او را تحمل‌کند. در روایت«دو کاج»، کاج آسیب‌دیده توسط همسایه طرد می‌شود، ولی در روایت«کاجستان» مورد عنایت و لطف همسایه قرار می‌گیرد. حال سؤال اساسی‌ای که پیکرۀ پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد، این‌گونه مطرح می‌گردد که، تغییر  پی‌رنگ و پایان در روایت جدید چگونه منجر به تولید معنایی فراگیر، زیبایی شناسانه و اخلاق‌مدارانه گردیده است؟ نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که اگرچه روایت جدید بازنویسی شده‌ای از روایت قدیم است، اما ساختار پی‌رنگ، وضعیت میانی و پایان آن به طریقی عوض‌شده که هم روایت در ردۀ روایت‌هایی با پایان خوب قرارگرفته و هم معنای آن زیبایی شناسانه، ماندگار و دل‌نشین بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Comparison of the Element of Plot and Meaning in Two Old and New Versions of the Story of the Two Pines

نویسندگان [English]

  • Fazlollah Khodadadi 1
  • sayedali ghasemzadeh 2
1 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Professor of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this article is to study the plot structure, semantic units and aesthetic elements of the end in two old and new narratives of the story of two pines in Persian books of the fourth grade of the elementary school of the sixties and fifths of today. This is a poetic narration by Mohammad Javad Mohabbat, which is mentioned in the fourth elementary Persian book of the sixties called "Two Pines" and in the fifth modern Persian book called "Kajestan". He is injured and asks the neighbor to put up with him for a few days. In the narration of " Two Pines ", the damaged pine is rejected by the neighbor, but in the narration of "Kajestan" it is taken care of by the neighbor. Now, the fundamental question that constitutes the body of the present study is how the change of plot and ending in the new narrative has led to the production of a comprehensive, aesthetic and ethical meaning? The results of the present study show that although the new version is a rewritten version of the old version, but the structure of the plot, the middle and the end of it has changed in a way that both the narration is in the category of narrations with a good ending and induction of aesthetic meaning, lasting and pleasant. aesthetic and ethical meaning? The results of the present study show that although the new version is a rewritten version of the old version, but the structure of the plot, the middle and the end of it has changed in a way that both the narration is in the category of narrations with a good ending and induction of aesthetic meaning, lasting and pleasant. With a good ending and induction of aesthetic meaning, lasting and pleasant. With a good ending and induction of aesthetic meaning, lasting and pleasant. We believe that there is a connection between "production of meaning" and "plot" in fiction. In simpler terms, it can be said: what creates meaning in a story is "how the events are arranged". In a way that can be said: the author shapes the events of the story according to the meaning he brings up in his mind. On the other hand, we are also aware of the fact that no story has consistency without plot and what makes a story shine is the plot factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plot
  • Narration
  • Meaning
  • Two Pines
  • Mohammad Javad Mohabbat
آبوت، اچ پورتر(1397)، سواد روایت، ترجمۀ رویا پور آذر، تهران، سایه.
آستین، آلن. و جورج ساونا (1386)، نشانه‌شناسی متن و اجرای تئاتری، ترجمۀ داوود زینلو، زیر نظر فرزان سجودی، تهران، سوره مهر.
بامشکی، سمیرا (1391)، روایت‌شناسی داستان‌های مثنوی، تهران، هرمس.
توکلی، حمیدرضا (1389)، از اشارت‌های دریا؛ بوطیقای روایت در مثنوی، تهران، مروارید.
حداد، حسین (1391)، زیروبم داستان؛ تجربه‌های نویسندگان ایران و جهان، تهران، عصر داستان.
داودی‌مقدم، فریده (1393)، «تحلیل نشانه‌معناشناسی گفتمان در قصۀ یوسفع»، آموزه‌های قرآنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش 20، 175-192.
ژوو، ونسان (1394)، بوطیقای رمان، ترجمۀ نصرت حجازی، تهران، علمی و فرهنگی.
عباسی، علی (1393)، روایت‌شناسی کاربردی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
ــــــــــــــــ (1395)، نشانه‌معناشناسی روایی مکتب پاریس، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
فورستر، ادوارد مورگان (1391)، جنبه‌های رمان، ترجمۀ ابراهیم یونسی، تهران، نگاه.
لینت ولت، ژپ.(1390)، رساله‌ای در باب گونه‌شناسی روایت، زاویۀ دید، ترجمۀ علی عباسی و نصرت حجازی، تهران، علمی و فرهنگی.
ــــــــــــــــ (1398)، ابعاد روایت‌پردازی؛ مضمون، ایدئولوژی، هویت، ترجمۀ نصرت حجازی، تهران، علمی و فرهنگی.
محبت، محمدجواد (1369)، «دو کاج»، فارسی چهارم دبستان، تهران، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
ــــــــــــــــ (1399)، «کاجستان»، فارسی پنجم دبستان، تهران، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
محمدی، محمدهادی و علی عباسی (1381)، صمد؛ ساختار یک اسطوره، تهران، چیستا.
مولانا (1391)، مثنوی، تصحیح کریم زمانی، تهران، اطلاعات.
یان، مانفرد (1391)، روایت‌شناسی؛ مبانی نظریۀ روایت، ترجمۀ محمد راغب، تهران، ققنوس.