بررسی نوع ادبی در سه اثر منثور فارسی (حسین کرد شبستری،دارابنامه بیغمی و چهارمقاله نظامی عروضی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 زبان و ادبیات فارسی،ادبیات و علوم انسانی،شهید مدنی آذربایجان،تبریز ،ایران.

2 زبان و ادبیات فارسی،ادبیات و علوم انسانی،شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

10.22059/jlcr.2023.350310.1890

چکیده

ادبیات در مقام علم،در هر جامعه ای همواره در حال گسترش و توسعه بوده است؛ آثار جدید دائما خلق ، و صورت های زبانی نو همواره به آن افزوده می شوند.در این میان،لزوم یک طبقه بندی منسجم در ادبیات تمام جوامع احساس شده است، تا کار مطالعه و تحقیق در این زمینه ،آسان تر شود و در امر تحقیق،با توجه به شاخه های متعدد ادبیات و علوم و فنون ادبی،سردرگمی ایجاد نشود.تلقی علمی و تخصصی از هر دانشی ،ما را ملزم به دسته بندی انواع مختلف در آن دانش می کند. علم ادبیات نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ نوع ادبی یا ژانر در مقام ابزاری علمی است که آثار ادبی را از جهت موضوع و مضمون طبقه بندی می کند ؛ ارسطو و هوراس،نخستین بنیان گذاران تقسیم بندی انواع ادبی در جهان بوده اند.امروزه با توجه به تفاوت های فرهنگی و دگرگونی هایی که در حوزه ادبیات رخ داده است،بحث انواع ادبی با تقسیم بندی ارسطو،تفاوت هایی دارد.در این پژوهش،سعی بر نیل به این هدف است که نوع ادبی و طبقه بندی های آن را در سه اثر نثر فارسی بررسی کنیم و به این پرسش که نوع ادبی حسین کرد شبستری، دارابنامة بیغمی و چهارمقالة نظامی عروضی چیست و کدام است که پس از برشمردن ویژگی های انواع ادبی و تحمیل آن بر روی آثار فوق مشخص شد که قصه های حسین کرد در نوع ادبی و ژانر حماسی،دارابنامه در نوع غنایی و چهارمقاله برخوردار از نوع ادبی تعلیمی است. روش تحقیق این نوشته،مقایسه ای تطبیقی و تحلیلی بوده است که به شیوة اسنادی،فیش برداری و کتابخانه ای مطالب خود را گرد آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of literary genre in three Persian prose works (Hossein Kord Shabestri, Darabnameh Beghami and Nizami Aroozi's Chaharmakale

نویسندگان [English]

  • Yadollah Nasrollahi 1
  • Atefeh Ebrahimi 2
1 Persian Language & Literature, Humanites Literature & Sciences. Azarbijan Shahid Madani.Tabriz, Iran
2 Persian Languag& Literatur, Humanites Sciences & Literature, Azarbijan Shahid Madani, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Literature as a science has always been expanding and developing in every society; New works are constantly created, and new language forms are always added to it. In the meantime, the need for a coherent classification in the literature of all societies has been felt, so that the work of studying and researching in this field becomes easier and in the matter of research Considering the many branches of literature and literary sciences and techniques, do not create confusion. Scientific and specialized teaching of any knowledge requires us to categorize different types in that knowledge. The science of literature is not an exception to this rule; Literary type or genre is a scientific tool that classifies literary works in terms of subject and theme; Aristotle and Horace were the first founders of the division of literary types in the world. Nowadays, according to the cultural differences and transformations that have occurred in the field of literature, the discussion of literary types has differences with Aristotle's division. In this research, An attempt is made to achieve this goal by examining the literary genre and its classifications in three Persian prose works and to the question of what is the literary genre of Hussain Kurd Shabastri, Darabnama Beghmi and Nizami Nizami Prosodi's literary genre and which is it after enumerating the characteristics of Literary types and its imposition on the above works, it was determined that Hossein Kurd's stories are in the literary type and epic genre, Chahar Qala has a didactic

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literary types, Hossein Kord Shabestri, four prosodic military essays, Bighmi'
  • s Darabnameh, epic, lyrical, didactic

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402
  • تاریخ دریافت: 16 آبان 1401
  • تاریخ بازنگری: 16 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 16 اردیبهشت 1402