Journal of Literary Criticism and Rhetoric
بازتاب رسانه‌های ارتباط‌جمعی در ادبیات داستانی معاصر ایران
بازتاب رسانه‌های ارتباط‌جمعی در ادبیات داستانی معاصر ایران

فرزانه فخریان لنگرودی؛ اعظم راودراد

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 27-52

https://doi.org/10.22059/jlcr.2021.303684.1482

چکیده
  مقالۀ حاضر با هدف مطالعۀ چگونگی بازتاب نقش و کارکرد رسانه‌های ارتباط‌جمعی در تفسیر یا تغییر جهان پیرامون در متن ادبیات داستانی معاصر فارسی در ایران نوشته شده‌است. هدف این بوده که معلوم شود رسانه که ...  بیشتر
تحلیل دو رمانِ پرندة من و ماهی‌ها در شب می‌خوابند بر اساس مؤلّفه‌های نوشتار زنانه
تحلیل دو رمانِ پرندة من و ماهی‌ها در شب می‌خوابند بر اساس مؤلّفه‌های نوشتار زنانه

افسانه حسن‌زادۀدستجردی؛ سیّدمصطفی موسوی‌راد

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 51-70

https://doi.org/10.22059/jlcr.2014.52685

چکیده
  با وجود تنوّعی که میان متون ادبیِ نویسندگان زن ایرانی در سال‌های پس از انقلاب به‌ویژه از دهۀ هفتاد تاکنون وجود دارد، در همۀ ‌آنها حسّاسیّتی آشکار نسبت به مسائل زنان و روابط جنسیّتی دیده می‌شود. اغلب ...  بیشتر